Select your language

Testamentvm Baharv

Matthew 1
Matthew 2
Matthew 3
Matthew 4
Matthew 5
Matthew 6
Matthew 7
Matthew 8
Matthew 9
Matthew 10
Matthew 11
Matthew 12
Matthew 13
Matthew 14
Matthew 15
Matthew 16
Matthew 17
Matthew 18
Matthew 19
Matthew 20
Matthew 21
Matthew 22
Matthew 23
Matthew 24
Matthew 25
Matthew 26
Matthew 27
Matthew 28

1 Tella itů makka Ieſům jadi terhentar dari růh ka wůtan, agar dea jadi ber-tſjůba dari ſeitan.
2 Makka ſettela deä ber-půaſſa ampat-půlo hari daan ampat-půlo malam, makka ber-lapar diä kommodien.
3 Makka iblis datang kapada dia, daan ber-katta: d’jikkelou angkou jadi jang Anak Allah, ſůrůhla batů ini men-jadi růti.
4 Makka ůd’jer-n’ja, daan ber-katta: adala ija ter-ſůrat: jang manůſea tiäda meng-hidop dari růti ſayd’ja tetrapi dari pada ſegala katta-han jang kalůärkan dari pada můlůt Allah.
5 Tilla itů makka iblis menghentar akan dea ka kůta ůlkadůs, daan ber-tarů dia diätas atap beitůl.
6 Makka kattan’ja akan dia d’jikkelou angkou jadi Anak-Allah, jatů mů kendiri kabawa: karna bůn’ji ſůrat, dia ada menjůrůh akan malaïkatn’ja, makka dia-n’ja ada membawa mů atas tang-an, agar angkou tiäda bertipis, kaki-mů pada barang batů.
7 Makka meng-ůtſiap Ieſus: lagi ada terſůrat: tiada angkou dapat ber-tſioba akan tůan-mu Allahi.
8 Sabagi půla di ambiln’ja ſeitan ka ſertan’ja diatas ſawatů, bůkit maha tingi, daan me-nůnd’jok-n’ja ſegala nagri Raid’ja de důu’ja, dang-an můley-n’ja.
9 Makka kattan’ja: ſegala itu deberi hamba kapadamů, d’jikkelou Angkou berſed’jůtmů daã memjomba aků.
10 Makka Ieſus beri tau akan deä půlang la ſeitan: karna ſebůt ſůrat Allah-mů kou menjůmba daan berſewita kendiri.
11 Makka tingaln’ja ſeitan, daan liatla, malaïkat datang akan berſewita-kan dia.
12 Tella Ieſus mending-er makka Ioannes jadi ber-paſong, makka lalů diä půlang ka Galileam.
13 Daan meningalkan Nazareth, datang-n’ja menaůn ka Kaphernaům , jang ber-důdůk de tepi laůt, ka ůd’jůng Zabůlon daan Naphtali.
14 Agar jadi ber-půtůs jang de kattakan Nabbi Eſaïam, demikien kattan’ja.
15 Iang nagri Zabulon, daan jang nagri Nephtali, ampir d’jalan laůt di ſabrang Iordaan, jang Galilea Caffiri.
16 Iang manůſea ſiapa berdůdok dalam kalam glap menliät ſawatů trang-baſar: daan ſegala jang berdůdok de nagri daan bajang-maut, ija dean’ja men-liät naïki ſawatů trang.
17 Dari Waktů ini berrewajat Ieſůs můla-můla, daan de kattakan: berbeiki badan mů karna hokkům-ſorga-ni ampir datang.
18 Tella Ieſus ber-d’jalan de tepi laůt Galilea, makka de liatn’ja ſůdara důa, Simon jang bernamma Petrům, daan Andream ſůdaran ja, memůang-kan půkat di dalam laůt: (karna deanja jadi ůrang memůkat).
19 Makka kattan’ja: ikůt akan beita, makka Aků menjadi-mů ůrang memůkat manůſea.
20 Makka dia-n’ja bertingal ſigra akan půkatn’ja, daan meng-ikůt akan dia.
21 Makka tella dia ikůt d’jalan dari ſana, makka meliatn’ja ſůdara důa lagi, Iakobům jang anak Zebedei, daan Iůannem ſudaran’ja de dalam ſawatů kapal dang-an bappan’ja Zebedeo, mem-baiki půkatn’ja, makka ija pangiln’ja.
22 Makka ſigra dea-n’ja ber-tingäl-kã kapal daan bappa-n’ja daan meng-ikůt akan diä.
23 Ieſus pon ber-kůliling ſegala Galilea, ber-aid’jer kapada kampong-ann’ja, daan berrewajat jang Euangeliům-ſůrgani, daan berſůmbůh akan perkara pen-jakittan manůſea.
24 Makka preſůaran’ja ſampey ke ſegala nagri Siria: daan de hentern’ja akan dia ſegala penjakit, dang-an berang d’jenis ſakit-ſakittan, daan akan ſiapa menjadi gaga-i dari ſeitan lagi ſiapa ber-ſakti bůlan, daan berbengka lůmpů: makka deſůmbuh n’ja habis.
25 Makka rajat ban’ja meng-ikůt dea, dari Galilea dari kota jang ſapůlo, dari Irrůſalim, dari Iůdea, daan dari ſabarang Iordaan.