Select your language

Testamentvm Baharv

Matthew 1
Matthew 2
Matthew 3
Matthew 4
Matthew 5
Matthew 6
Matthew 7
Matthew 8
Matthew 9
Matthew 10
Matthew 11
Matthew 12
Matthew 13
Matthew 14
Matthew 15
Matthew 16
Matthew 17
Matthew 18
Matthew 19
Matthew 20
Matthew 21
Matthew 22
Matthew 23
Matthew 24
Matthew 25
Matthew 26
Matthew 27
Matthew 28

1 Makka datang jang Chali daan Pharizei dari nagri Irrůſalim, duan meng-ůtſiap:
2 Karna appa můritmů melalů kan bangkittan zaman důlů? karna dia tiada baſſů tang-ann’ja, tella memakan růti.
3 Dia beritan’ja, daan meng-ůtſiap: karna appa kamů mela lů akan ſabda Allah, dang-an bang-kittan mů?
4 Karna Allah berſabda, daan meng-ůtſiap: beri hůrmad akan-bappa ibů mů: makka ſiapa memaki bappa daan ibůn’ja, jang itů jadi memati de bůnůh.
5 Tetapi kamů berkatta, ſiapa meng-ůtſiap akan bappa daan ibůn’ja: ſegala anůgrahaja jang mẽjadi memjůmba dari aků, jadi dãg-an ůntůng mů (jang itů mẽbůat baik,) daã tiada mẽgůna beri hůrmad’akã bappa daã ibůn’ja.
6 Makka kamů berbinaſſa akan ſabda Allah dang-an berbangkittan mů.
7 Hei kamů berbiſtůwi, benar katta Nabbi Eſaiam důlů kala dari pada kamů, daã meng-ůtſiap.
8 ůrang ini  mampir beta dang-an můlůt daan memmeri aků hůrmad dang-an bibir: tetapi hatin’ja lagi d’jau dari aků
9 Tetapi dean’ja beri beta hůrmad ſala, tella de aid’jer aid’jerran, ſabda manůſea.
10 Tatkala dia pangil-akan rajat ampir dia, makka berkattakann’ja: ding-erla daan mengarti.
11 Appa memaſůk ka můlut, tiada bernad’jis akan manůſea: tetapi appa-kalůar dari můlut, itůla jang bernad’jis akan manůſea.
12 Tella můritn’ja datang ampir, beritaun’ja akan dea, tiada mů meng-akůwi, makka jang Pharizei tella de ding-ern’ja rawajat ini, menjadi berbiſtůwi?
13 Dia beritau daan meng-ůtſiap: ſegala tſiabang jang tiada menjadi tanam dari pada bappaků dalam ſůrga, menjadi berbinaſſa.
14 Beerla dean’ja (půlang) karna deanja ija buta daan půn berpimpin ůrang bůta, makka d’jikkelů ſaurang bůta pimpin jang lain kadůan’ja menjatů dalam parit.
15 Petrus meng-ůtſiap, daan beritau kan dia: beri akan kita tau ſepertihan ini.
16 Ieſus berkatta: tiada kamů půn d’jůga lagi berbůdi?
17 Tiada kamů lagi tau, makka barang memaſůk ka můlut, memaſůk d’jůga ka půrut, makka ka bůang-jaer půn kalůar.
18 Tetapi appa kalůar dari můlut, itůla datang dari dalam hati, makka itůlů bertſiamarkan manůſea.
19 Karna dari dalam hati datang ing-attan nakal, ſeperti memůnůh, bermůka ſeſůndel, mantſiůri, ſakſi ſala, daan hů d’jat.
20 Inila jang bertſiamarkan manůſea: tetapi memakan dang-an tiada baſſů tang-an, itů tiada bertſiamar akan manůſea.
21 Tella Ieſus půlang dari ſana, lalů dia ka hůd’jůng Tiro daan Sidon.
22 Liatla ſaůrang parampůan Kananei (aklůar dari tůmpat itu) berpangil, daan meng-ůtſiap kan dia: Tůanků anak Davůd, ber-rahmani hamba, anak ků menjadi terſajang gaga dari ſeitan.
23 Makka dia tiada beritan’ja ſapata, makka můritn’ja mampir dia, daan berſůmban’ja, meng-ůtſiap: ſůrůh tingal dia, karna dia meng-ikůt kita: daan betria.
24 Tetapi dia britau, daan meng-ůtſiap: aků tiada datang melain kapada důmba terhilang dari růma Iſrail.
25 Makka dean’ja datang men-jůmban’ja, daan meng-ůtſiap: mare tůlůng akan hamba.
26 Tetapi dia britau, daan meng-ůd’jer: tiada benar meng-ambil růti anak, daan memmerin’ja akan and’jing.
27 Makkůd’jern’ja: ija tůanků: jang and’jing memakan dari bid’ji, jang menjatů dari důlang tůann’ja.
28 Makka Ieſus meng-ůtſiap, daan beritau dean’ja: hey parampůan, baſſar jadi heakiman mů, angků berůleh ſeperti kahendak hatimů, makka anakn’ja jadi ſůmbů dari waktů itů.
29 Tatkala Ieſus půlang dari ſana, datang dia ka-ampir laůt Galilea: makka dia naik katas ſawatů bůkit, daan mendůdůk de ſitů.
30 Makka rajat bann’ja datang kapada dia, daan meng-henterkan, timpang, bůta, biſů, tſiapik, daan berbagi jang lain: makka de tarůn’ja hadapan kaki Ieſus, daan dia berſůmůn’ja.
31 Bagien, makka jang rajat jadi heirani, tella de liatn’ja jang biſů betůtůr, jang tſiapik berſůmbů, jang timpang ber’jalan, jang bůta meliat: makka dean’ja terpůd’ji Allah Iſrail.
32 Settela Ieſus pangil akan můritn’ja, meng-ůtſiap: hatiků bergrak dang-an rahmad atas ſegala rajat ini: karna dan’ja tingal ſakarang ſerta aků tiga hari, daan tiadan’ja půn’ja makkannan, aků tiada hendak melepas dean’ja berpůaſſ, agar dean’ja tiada berpangſawan de d’jalan.
33 Makka můritn’ja meng-ůtſiap akan dia: dari mana kita berůleh růti ſekien bann’ja dalam ůtan, akan berkinjang rajat bagien baſſar?
34 Makka Ieſus beritaukan dean’ja: barappa bid’ji růta ada mů? dean’ja meng-ůtſiap: tůd’jů, daan ikan ſedekit.
35 Makka Ieſus menjůrůh akan rajat mendůdůk deatas tana.
36 Daan ſettela dia meng-ambil akan růti tůd’jů, daan ikan ſedekit, makka berdoa, daan pitſian’ja, daan de berin’ja akan můritn’ja, makka můritn’ja berin’ja akan jang rajat.
37 Makka dean’ja makan ſamůan’ja daan menjadi kinjang: makka dean’ja půng-ůt, dari jang tingal lebeeh, tůd’jů bakůl penůh.
38 Makka ſegala jang memakan jadi ampat ribů lakilaki ſelain kan parampůan daan anakbůdak
39 Makka tella dia tingal akan jang rajat, naikn’ja kadalam ſawatů kapal, daan mendatang dalam nagri Magdala.