Select your language

Testamentvm Baharv

Matthew 1
Matthew 2
Matthew 3
Matthew 4
Matthew 5
Matthew 6
Matthew 7
Matthew 8
Matthew 9
Matthew 10
Matthew 11
Matthew 12
Matthew 13
Matthew 14
Matthew 15
Matthew 16
Matthew 17
Matthew 18
Matthew 19
Matthew 20
Matthew 21
Matthew 22
Matthew 23
Matthew 24
Matthew 25
Matthew 26
Matthew 27
Matthew 28

1 Ka waktů itů jang můrit pergi kapada Ieſům, meng-ůtſiap: ſiapa jadi jang baſſar de dalam Radjat ſůrga?
2 Makka Ieſus pangil anak ſatů, daan detarůn’ja deantara dean’ja.
3 Daan meng-ůtſiap: ſůngů-ſůngů aků beritau u, d’jikkelů tiada mů membalik, daan půn menjadi ſeperti anak bůdak, tiada mů mendapat memaſůk kadalam ſůrga.
4 Karna itů ſioapa ber-renda kau dirin’ja ſeperti anak-bůdak-ini, jang itů jadi jang baſſar de dalam ſůrga.
5 Daan ſiapa terima akan anak-bůdak bagien dang-an anmma aků, terima půn akan beta.
6 Makka ſiapa berbiſtů akan ſawatů ketſil ini jang heakin kapada aků, jadi lebebaik mengantůng ſabatů pipis baſſar de lehern’ja, daan menjadi, půn berlamas kapada jang dalam de lahůt.
7 Tſilaka důn’ja dari pada berbiſtůwi? karna jadi bergůna agar datang berbiſtůhan: tetapi tſilaka manůſeä, karna ſiapa mendatang berbiſtůhani.
8 D’jikkelů tang-an-mů, atů kaki mů berbiſtůwimů, půtůngla, daan bůangkan dari mů: karna lebeh baik jadin’ja memaſůk ka hidůppan, dang-an kůdůng timpang, dari pada berůleh tang-an důa atů kaki důa, daan menjadi terbůang dalam api jang tarkakal.
9 D’jikkelů matta mů berbiſtůwi mů, tůrůs dia daan bůangn’ja: karan jadi lebeh baik memaſůk dagn-an matta ſatů kahïdůppan, dari pada berůleh matta důa daan půn menjadi terbůang dalam api narka.
10 Liatla, agar kamů tiada berbint’ſi akan ſawatů ketſil ini: karna aků beri taumů, makka malaikatn’ja menentang můka bappa ků ſedekala de dalam ſůrgani.
11 Karna jang anak manůſeda ija datang akan bermůchalafi jang jadi berhilang.
12 Appa ſikirmů, d’jikkelů ſaůrang půn’ja důmba ſaratůs, daan půn terhilang ſaekůr, tiada dia bertingal jãg ſambilan půlů ſambilan, daan menaiki ka bůkit akan mentſiari jang berſeſſat?
13 D’jikkelů dia půn berdapatn’ja, aků britaumů ſůngůſůngů, dia berſůka hatin’ja lebeh karna itů, dari pada jang ſambilanpůlů ſambilan jang tiada jadi hilang.
14 Demikien tiada jadi kahendak bappa mů jang mendůdůk dalam ſůrga: agar jadi berhilang ſawatů dari jang ketſil ini.
15 Tetapi d’jkkelů ſůdara mů berſala kapada mů, makka pergila beraid’jer dia de antara kamů daan dia: d’jikkelů dia ding-er mů, makka berlaba mů ſůdara mů.
16 Daan d’jikkelů dia tiada mending-er mů, makka ambilla ſa-ůrang atů důa kaſerta mů, agar ſegala katta menjadi dalam můlut ſakſi důa atů tiga ůrang.
17 D’jikkelů dia tiada půn mending-ern’ja, makk beri-tahů akan rajat: daan d’jikkelů dia půn tiada mẽding-er akan rajat, makka keira keirala dia ſeprti kafir daan haramzada.
18 Sůngů ſůngů aků beritahů mů, barang appa kamů ber-ikat de atas bůmi, menjadi ter-ikat de dalam ſůrga: daan barang appa kamů berůrey deatas bůmi, menjadi půn terůrey de dalam ſůrga.
19 Lagi aků beri tahůmů, kamana ada důa dari kamů berſamma de atas bůmi, akan meng-hendak barang barang, itůla de berůlehn’ja dari bappaků jang důdůk dalam ſůrga.
20 Karna kamana ada dua atů tiga berkampůng dang-an namma aků, makka jadi aků de antaran’ja.
21 makka datang Petrus kapada dia, daan berkatta: barappa kali ada hamba berampůn akan ſůdaraků, tatkal dia berſala kapada hamba? tůd’jů kali?
22 Makka Ieſus meng-ůtſiap dia, aků tiada beritahů mů tůd’jů kali, tetapi tůd’jů půlů kali tůd’jů.
23 Karna itů jadi jang ſůltanů ſůrga berſeperti akan ſawatů Raid’ja, ſiapa hendak berkeira keire dang-an hamban’ja.
24 Makka tella dia ija berkeira keira , de hentern’ja ſaůrang ſiapa berůtang dia ſapůlů ribů talentůs.
25 Makka tella dia tiada dapat membajern’ja makka ſůrůh raid’ja berd’jauwal akan dia, daan bini daan anakn’ja, daan ſegala jang ampůn’jä dia, daan membajar jang ůtangan.
26 Makka hamban’ja menjatů ka bůmi, daan perſůmban’ja, meng-ůtſiap: Tůhanků berrahmad akan hamba makka aků membajer mů.
27 Makka tůhan amba ini bergrak dang-an rahmat, melapas dia daan berhalaln’ja ſegala ůtangn’ja.
28 Tetapi Settela amba itů kalůar, makka bertůmůnja dang-an ſaůrang ſamma amba ſiapa berůtang akan dia ſaratus kepeng: jang itů de pegang dia lehern’ja, daan berkatta: bajerla jang berůtang mů.
29 Makka amba itů menjatů de hadapan kakinja, daan perſůmbanja, berkatta: berahmad akan hamba, aků membajermů.
30 Makka dia tiada meng-hendak: tetapi pergi, daan bubůnja dedalã paſůng ſampei dia membajer jang ůtang.
31 Tatkala ſegala amba meli-at perbůattan itů, makka menjadi deanja amat bertſinta, makka tella deanja mendatang, beritahůn’ja kapada tůhan n’ja ſegala jang menjadi itů.
32 Makka tůhann’ja berpangil dia, daan beritahů akan dia, hei kamů fatahů nakal, ſegala ůtang mů de halalků akã angkau ſebabmů berſůmbaků.
33 Bůkan jadi bergůna angkau berrahmat kan ſamma-fatahů mů, ſeperti aků berrahmad akan angkau?
34 Makka tůhann’ja menjadi gůſar, daan meng-hentern’ja ka tang-an ůrang pang-ſixa, ſampei dia mẽbajer ſegala ůtangnja.
35 Makka demiki-en adala bappa kita ſůrgani membůat dang-an kamů, d’jikkelů kamů tiada bermpůn ſůdara mů ſalan’ja.