Select your language

Testamentvm Baharv

Matthew 1
Matthew 2
Matthew 3
Matthew 4
Matthew 5
Matthew 6
Matthew 7
Matthew 8
Matthew 9
Matthew 10
Matthew 11
Matthew 12
Matthew 13
Matthew 14
Matthew 15
Matthew 16
Matthew 17
Matthew 18
Matthew 19
Matthew 20
Matthew 21
Matthew 22
Matthew 23
Matthew 24
Matthew 25
Matthew 26
Matthew 27
Matthew 28

1 Karna jang Radjat ſurgani jadi ſeperti ſa-ůrang-tůan, jang kalůar pagi akan meng-ůpa barang ůpahan dalam angůrn’ja.
2 Makka ſettela dia ſůdaa d’jand’ji dang-an ůpahanni, akan ſakepeng ſa-ůrang ſahari, de ſůrůhn’ja kadalam angůrn’ja.
3 Daan tella dia kalůar katabů tiga, liatn’ja ůpahan lain berdiri de paſſara ampa.
4 Makka dia berkatta dang-an dean’ja, pegila kamů d’jůga kapada angůr ků, makka aků ada meng-ůpamů jang benar.
5 Makka dean’ja pigi. Settela dia kalůar půla ka anam daan ka ſambilan tabů, bůatn’ja demikiën bagi itů.
6 Tella dia kalůar ka ſablas tabů, apatnja ůrang lain bediri ampa, daan beritaů kapada dean’ja: appa bediri mů ſegala hari ini ampa?
7 Dean’ja meng-ůtſiap: ſebab tiada barang ſiapa meng-ůpa kita. Dia beri tau akan dean’ja: pigila kamů d’jůga kapad angůrků, makka da mů terima jang jadi benar.
8 Settela ſůda jadi petang, makka meng-ůtſiap jang Tůhan angůr kapada bindaran’ja: Pangil akan ůpahan daan bajerkan dean’ja ůpahann’ja, datang dari jãg komodi-en ſampey jang bermůla.
9 Makka ſettela dean’ja datang jang de ůpan’ja ka ſablas tabů, teriman’ja ſaůrang ſakepeng.
10 Makka tella datang jang bermůla, daan hendak terima lebeh: tiadan’ja terima lagi dari ſaůrang ſakepeng
11 Tatkala dean’ja ſůda berterima, makka dean’ja harůbirů dang-an tůhann’ja.
12 Daan meng-ůtſiap: jang komodi-en datang ada kard’ja ſatabů: makka kamů berin’ja ſeperti kita, jang de raſſa akan ſůſahan hari, daan panaſſan.
13 Makka dia britau kapada ſaůrang, daan berkatta, kakaſſehã, akau tiada bůatſala kapada angkau: bůkã kita ber’jand’ji dang-an mů karna ſakepeng?
14 Ambilla jang ampůn’ja kamů, daan půlang, aků hendak beri jang komodi-en ini ſeperti kamů
15 Atů tiadaků dapat membůat dang-an hartaků hendakků? jadi mata mů d’jahat, ſebab aků jadi baik?
16 Demiki-en jadi jang pertama nang komodi-en: daan jang komodi-en nang můla, ſebab bann’ja ada menjadi pangil, daan ſedekit terpileh.
17 Makka Ieſus menaiki ka Irrůſalim, meng-ambil akan můrit důablas ka ſertan’ja de d’jalan, daan beritau akan dean’ja:
18 Liatla, kita menaiki ka Irrůſalim, daan anak manůſea ada jadi hentar ka tang-an Chali daan Chatib, daan [dean’ja] ada menghůkkůmn’ja ka matti de bůnůh.
19 Daan dean’ja ada meng-hentarn’ja akan kafir, agar jadi memaki, bergitik, daan berkrůs, daan kapada hari jang katiga adala dia berbangkit.
20 Makka ibů anak ſebedei datang kapadan’ja, dang-an anakn’ja lakilaki, daan memjůmban’ja, dang-an hendak barang dari dia.
21 Makka dia beritau aknnja: appa hendak mů? dia mẽg-ůtſiap n’ja: kattala makka anak ku kadůa ini mendůdůk dalam Rad’jat mů ſatů ka kanan daan ſatů ka kiri mů.
22 Ieſus meng-ůtſiap daan berkatta kan dia kamů tiada tau appa mů hendak: taula angkau minům tſiawan minůmman jang de minům aků? daan menjadi bermadi danga-an mandi itů: dean’ja beritaun’ja: kita dapat.
23 Tella itů Ieſus berkatta akan dean’ja: tſiawan minůmman ků ada kamů meminům, daan dang-an mandiků, ada mů menjadi bermandi, tetapi kadůdůkkan kiri kananků, tiada ků  dapat beri, tetapi jadi anůgra ſiapa de berpileh bappaků ſůrgani.
24 Daan tella jang ſapůlů mending-er itů, gůſarn’ja dang-an ſůdara kadůa itů.
25 Daan tella Ieſus pangiln’ja ampir dia, mẽg-ůd’jer, kamů tau makka jang mantri kafir menghůkkům atas dean’ja, daan ſiapa jadi baſſar ikůt kauwaſſahan atas dean’ja.
26 Demiki-en tiada antara kamů: tetapi ſiapa antara mů hendak menjadi baſſar, jang itů jadi amba mů.
28 Daan ſiapa antara mů hendak jadi jang můla, jang itů jadi faſůrůhmů.
28 Seperti jang anak manůſea tiada datang akan menjadi berſewita, tetapi akan ſewita, daan memmeri n’jawan’ja akan tůbůſſan rajat bain’ja.
29 Daan Tatkala deanja kalůar dari Iericho, ikůtn’ja ſawatů rajat baſſar.
30 Daan liat, důa ůrang bůta mendůdůk ke d’jalan, daan mending-er Ieſus berd’jalan de hadapn’ja, pangiln’ja, daan meng-ůtſiap: Tůhanků, anak Davůd, berrahmat kita.
31 Makka jang rajat tahann’ja agar dean’ja berdieem, tetapi dean’ja pangil lagi, daan meng-ůtſiap: Tůhanků, anak Davůd, berrahmat akan kita.
32 Daan Ieſus bediri, daan pangiln’ja, daan meng-ůtſiap, appa hendakmů aků membůat mů?
33 Dean’ja britau kan dia: Tůhanků agar mattaků jadi terbůka.
34 Makka Ieſus bergra dang-an rahmat, grakan mattan’ja, daan ſigra dapatn’ja meliat, daan deanja meng-ikůt dia.