Select your language

Testamento Barou

Mattheo 1
Mattheo 2
Mattheo 3
Mattheo 4
Mattheo 5
Mattheo 6
Mattheo 7
Mattheo 8
Mattheo 9
Mattheo 10
Mattheo 11
Mattheo 12
Mattheo 13
Mattheo 14
Mattheo 15
Mattheo 16
Mattheo 17
Mattheo 18
Mattheo 19
Mattheo 20
Mattheo 21
Mattheo 22
Mattheo 23
Mattheo 24
Mattheo 25
Mattheo 26
Mattheo 27
Mattheo 28

1 Mannacalla Jeſu pon liat campon campon orang Dia ſouda naic atas gounong ſatou, daen ſerta dia adda doudoc, mourit mouritnja ſouda datang capada dia.
2 Daen dia ſouda bouca dia pounja moulut daen adjar diorang, cattanja,
3 Moumin-la orang miskyn derri ſpirito: carna Radjat ſurga ſouda diorang pounja.
4 Moumin-la orang ſougol-hati: carna diorang adda bertamou iborran.
5 Moumin-la orang hati-lombot, carna diorang adda berpouſſi-aca jang boumi.
6 Moumin-la orang jang menlappar daen beraous pada adillan: carna diorang adda menjaddi kinjang.
7 Moumin-la orang ſayang-hati: carna padanja jaddi ballas caſſian.
8 Moumin-la orang hati-tſjoutſjy: carna diorang adda menantang pada Alla Thalla.
9 Momin-la orang tantooſſa: carna diorang adda jaddi bernamma annac Deos.
10 Moumin-la orang jang jaddi ouſſir tagal jang adillan: carna Radjat Surga ſouda diorang pounja.
11 Moumin-la djouw orang calou orang manuſia boat malou daen ouſſir pada djouw orang, daen catta ſegalla djahat derri djouw orang, berdouſta douſta, tagal ako.
12 Berſouca-la daen oundjo askyt, carna oupamou jaddi beſar dedalam ſurga : carna bagitou diorang ſouda ouſſir pada Nabbi Nabbini, jang ſouda idop daulou derri djouw orang.
13 Djouw orang adda boumi pounja garam: calou garam pon ilang raſſanja, dengan appa orang adda bri maſſinja pada itou? Tida bergouna lagi, app’ appa pon tida, per forſa miſter jaddi boang djouga, daen jaddi inja de bava cacki manuſia.
14 Djouw orang adda dunja pounja trang: ſatou negri jang adda de atas gounong tida bole tingal ſembounjy.
15 Daen orang lagi tida paſſang diën, agar tarou itou de bava ſatou oucorran gendom: hanja de atas ſatou cacki-diën, agar dia bertrangacan ſegalla orang jang adda de rouma.
16 Beërla trang-mou bertſjaya bagitou de mouca orang manuſia, agar diorang bole liat bacardjahan bacardjahan-mou baic, daen berpoudjy-acan Bappa-mou jang adda de ſurga.
17 Jangan kira Ako ſouda datang pada oureyacan jang ſabda attau Nabbi Nabbini: Ako tida datang pada ourey-acan dianja, hanja pada poutous dianja.
18 Carna ſongho ſongho Ako catta pada djouw orang, ſampei langit daen boumi berbinaſſa, tiadda binaſſa nen ſatou ouroſ kitſjil pon tida, nen ſatou nokta derri ſabda pon tida, ſampei ſamoanja itou ſouda jaddi poutous.
19 Djycalou pon barang orang ſouda ourey-acan ſatou derri penjouroan ini jang lebe kitſjil derri laïn ſamoa, daen adjar bagitou pada orang manuſia, diadda packei namma jang lebe kitſjil derri laïn ſamoa dedalam Radjat Surga: hanja calou barang orang ſouda boat daen adjar itou-la, diadda packei namma beſar dedalam Radjat Sijrga.
20 Carna Ako catta pada djouw orang, calou adillan-mou tiadda lebe mamour derri orang pengarti ſonrat daen Phariſeo pounja, djouw orang tiadda maſſoc dedalam Radjat ſurga ſacali cali pon tida.
21 Djouw orang ſouda dengar jaddi catta pada orang touwa touwa, Jangan bounou orang: hanja calou barang orang bounou orang adda haros agar dia jaddi houccom derri jang houccomman.
22 Tetapi ako catta pada djouw orang: calou barang orang berſalla gouſſar pada ſoudaranja, adda haros dia jaddi houccom derrijang houcomman, Daen ſjappa pada ſoudaranja catta Raka, adda haros dia jaddi houccom derri houccom mantri. Hanja ſjappa catta, Pacanira Gila, adda haros dia jaddi houccom derri api narca.
23 Djycalou voſte pon adda berſomba carounja mou de atas Altââr, daen voſte de ſanna ingat ſoudara-mou adda barang tſjydera dengan voſte,
24 Beër-la carounja-mou tingal de ſanna adapan jang Altââr, daen pegi, badammei daulou dengan ſoudara-mou, macca comediën datang, daen berſomba carounja-mou.
25 Badammei lecas dengan orang jang adda barang tſjydera dengan voſte, ſedang voſte lagi adda de djallan dengan dia: agar voſte pounja ſatrou ſjappa tau jangan ſaracan voſte pada Jure-houccom, daen Jure-houccom ſaracan voſte pada houccom pounja hamba, daen voſte jaddi boang de paſſong.
26 Songho ſongho ako catta pada voſte, voſte tida callouwar derri ſanna, ſampei voſte boulom bayar pouttous ſa rattus nang teroudjong.
27 Djouw orang ſouda dengar jaddi catta pada orang touwa touwa, Jangan bermouca.
28 Hanja ako catta pada djouw orang, calou barang orang menantang djouga pada barang parampouan pada inging padanja, dia ſacaran ſouda bermouca dengan dia dedallam hatinja.
29 Djycalou matta-mou canam pon berdhincky-acan volte, tſjabot-acan itou, daen boang itou: carna adda bergouna banjac pada djouw agar ſatou toubou-mou binaſſa, lagi agar ſegalla badang-mou jangan jaddi boang dedalam narca.
30 Macca calou tangan-mou canam berdhincky-acan djouw, coudong itou, daen boang: carna adda bergouna banjac pada djouw agar ſatou toubou-mou binaſſa, lagi agar ſegalla badang-mou jangan jaddi boang dedalam narca.
31 Jaddi pon lagi bercatta, calou barang orang mau tingal-acan bininja, dia bri-la padanja ſatou ſourat ba-tſjerey.
32 Hanja ako catta pada djouw orang, calou pon barang orang adda tingal-acan bininja, maski tagal appa calou tida tagal ſondalnja, dia boat agar dia bermouca: daen ſjappa cauwin dengan jang bertſjerey, dia bermouca.
33 Combali djouw orang ſouda dengar, jaddi catta pada orang touwa touwa, Jangan petſja ſompahan-mou, hanja djouw orang miſter bayar ſompa ſompahan-mou pada Tuan Deos.
34 Hanja ako catta pada tuan orang, Jangan baſompa pada barang paracarra, nen pada, Surga, carna adda Tuan Deos pounja Maligei:
35 Nen pada tanna carna adda dia pounja alas cacki: Nen pada Jeruſchalim, carna itou-la jang Radja beſar itou pounja negri.
36 Nen baſompa pada capalla-mou, carna pacanira tida bole boat nen pouti nen itam ija ſatou rambot pon tida.
37 Hanja beër-la cattahan-mou jaddi ija, ija: tida, tida: calou app' appa jaddi lebe derri itou, itoula datang derri jang djahat itou djouga.
38 Djouw orang ſouda dengar jaddi bercatta, Matta tagal matta, daen gigit tagal gigit.
39 Hanja ako catta pada tuan orang, agar tuan orang jangan melauwan pada orang djahat: hanja calou barang orang pouckol pypi-raou canam, oundjo padanja djouga jang laïn lagi.
40 Macca calou barang orang mau houccom dengan djouw, daen ambil badjou-mou, bri padanja djouga cappa-mou lagi.
41 Macca calou calou barang orang adda ſeaſſat pada djouw pada bedjallan ſatou djam, pegi-la dengan dia dua djam.
42 Bri-la pada orang jang minta appa appa derri djouw, daen jangan balic mouca mou derri dia jang mau ambil minjang app' appa derri djouw.
43 Tuan orang ſouda dengar jaddi bercatta, pacanira miſter caſſie pada amſaya-mou daen bintſjy pada ſatrou-mou.
44 Hanja ako catta pada tuan orang, caſſie-la pada ſatrou ſatrou-mou, palihara-acan orang jang tobat pada djouw orang boat-la baic pada orang jang bintſjy pada djouw orang, daen menjomba-la tagal orang jang anjaya pada djouw orang, daen jang ouſſir djouw orang.
45 Agar djouw orang bole jaddi annac derri Bappa-mou jang adda de ſurga. Carna dia boat dia pounja Matta hari naic atas orang djahat pon lagi atas orang baic pon lagi, daen dia bri oudjang pada orang adil pon lagi pada orang nacal pon lagi.
46 Carna calou djouw orang caſſie pada orang jang caſſie pada djouw orang, oupa-mou appa djouw orang bertamou ? Boucan boat bagitou pon lagi orang tſjouckey?
47 Macca calou djouw orang catta tabêê pada ſoudara ſoudara-mou, appa djouw orang boat lebe derri orang laïn? Boucan boat bagitou pon lagi orang Oupati?
48 Tagal itou pon jaddi-la djouw orang berlancap, ſamma Bappa-mou, jang adda de ſurga, ſouda berlancap.