Select your language

Testamento Barou

Mattheo 1
Mattheo 2
Mattheo 3
Mattheo 4
Mattheo 5
Mattheo 6
Mattheo 7
Mattheo 8
Mattheo 9
Mattheo 10
Mattheo 11
Mattheo 12
Mattheo 13
Mattheo 14
Mattheo 15
Mattheo 16
Mattheo 17
Mattheo 18
Mattheo 19
Mattheo 20
Mattheo 21
Mattheo 22
Mattheo 23
Mattheo 24
Mattheo 25
Mattheo 26
Mattheo 27
Mattheo 28

1 Pada hari itou pon calou Jeſu ſouda callouwar derri rouma, dia doudoc de tepi Laout.
2 Macca rayat banja banja ſouda bacampon ampir dia, bagitou agar dia ſouda maſſoc dallam ſatou cappal daen doudoc de ſanna, daen ſegalla rayat badiri de tepi [laout.]
3 Daen dia catta banja pada diorang tſjara ande ande, cattanja, Orang menambor ſatou ſouda pegi de louwar pada ambor benêê.
4 Macca ſedang dia menambor ſa bagian bidjy pon djatou de tepi djallan: daen bourong bourong ſouda datang, daen maccan-abis itou.
5 Daen ſa bagian laïn ſouda djatou de tampat yſſi batou de manna tiadda tanna banjac, daen ſabantar ſouda tombo, ſebab tiadda tanna dallam.
6 Hanja ſerta matta hari ſouda naic, ſouda angos, daen ſebab tiadda acar, ſouda menjaddi cring.
7 Sa bagian laïn pon ſouda djatou de bava pohon pohon douri: daen douri ſouda tombo daen membounou itou:
8 Sa bagian laïn pon ſouda djatou dallam tanna baic, daen bri boa bidjy, jang ſatou ſarattus, jang laïn nam poulo, daen jang laïn tiga poulo [lapis.]
9 Sjappa pon adda telinga pada dengar, beër dia dengar.
10 Macca mourit mourit-nja ſouda datang capada Dia daen catta padanja, Carnappa voſte bercatta padanja tſara ande ande?
11 Dia pon ſouda menjaout daen catta padanja, Sebab pada djouw orang jaddi bri artinja pada mengarti ſegalla ſemounjyhan derri Radjat Surga, hanja pada orang itou tida jaddi bri.
12 Carna ſjappa adda app'appa, pada dia jaddi bri, daen dia pounja bagian adda menjaddi beſar ſacali cali: hanja ſjappa tiadda app'appa, derri dia jaddi ambil lagi itou jang dia pounja.
13 Tagal itou kita catta pada diorangan dengan ſepertihan, ſebab diorang meliat liat daen tida liat, macca dengar dengar daen tida dengar, nen mengarti lagi.
14 Macca dallam diorang Jeſaia pounja cattahan Nabbi jaddi poutous, jang catta, Dengan dengarran pacanira orang adda dengar, daen tiadda rnengarti barang warna pon tida: daen dengan matta pacanira orang adda liat, daen tiadda liat barang warna pon tida.
15 Cama orang ini pounja hati djantong ſouda menjaddi tabal, daen dengan telinga diorang berſoucar ſouda dengar: daen diorang ſouda toutop mattanja, agar diorang jangan pada barang waƈtou adda liat dengan matta, daen dengar dengan telinga, daen mengarti dengan hati, daen toucar hati, daen Ako ſombo padanja.
16 Tetapi matta matta-mou adda moumin, ſebab dianja liat, daen telinga telinga-mou ſebab dianja dengar.
17 Cama ſongho ſongho Ako catta pada djouw orang, banja Nabbi daen orang adil ſouda inging liat itou nang djouw orang liat, daen diorang tida liat itou: daen dengar itou nang djouw orang dengar, daen diorang tida dengar itou.
18 Dengar-la pon djouw orang jang ſepertihan derri orang menarabor.
19 Calou barang orang dengar jang cattahan derri Radjat itou, daen tida mengarti, tatcalla jang djahat itou datang, daen rampas itou nang jaddi ambor de dallam hatinja. Inila adda itou jang jaddi menambor de tepi dallang.
20 Hanja ſjappa jaddi menambor detampat yſſi batou, inila orang itou jang dengar baccattahan itou, daen ſabantar tarima itou dengan askyt.
21 Tetapi dia tiadda acar dedalam ſendirinja, tagal itou dia tingal barang waƈtou djouga: daen calou barang ſoucar ca anjayahan datang tagal baccattahan itou, dia lecas jaddi berdhincki.
22 Sjappa pon jaddi menambor de bava pohon pohon douri, inila adda orang itou jang dengar cattahan itou, daen dounja ini pounja tſjintahan, daen cayahan pounja bentſjanahan membounou cattahan itou, daen tida bri boa bidjy.
23 Sjappa pon jaddi menambor dallam tanna baic, inila orang itou jang dengar cattahan daen mengarti itou, ſjappa lagi bri boabidjy, jang ſatou ſarattus, jang laïn nam poulo, daen jang laïn tiga poulo [lapis.]
24 Dia pon ſouda bilang padanja ſatou ſepertihan laïn, cattauja, Radjat Surga adda ſamma orang manuſia ſatou, jang ambor bidjy baic dalam bendangnja.
25 Sedang orang manuſia pon tidor, dia pounja ſatrou ſouda datang daen ambor benêê rompot de tenga tenga gendom, daen dia poulang.
26 Serta pon jang gendom ſouda tombo, daen terhentar boabidjy, rompo rompo lagi ſouda caliatan.
27 Tuan derri rouma pounja hamba hamba ſouda pegi daen catta padanja: Tuanko, boucan djouw ſouda ambor bidjy baic dallam bendangmou: derri manna pon datang jang rompo rompo?
26 Dia pon catta padanja, Orang ſatrou ſatou ſouda boat itou. Daen bamba hambanja catta padanja, Voſte pon mau agar bet'orang pegi daen bacompolacan itou?
29 Hanja dia catta, Tida, agar calou pacanira orang bacompol jang rompo rompo itou, ſjappa tau lagi tida tſjabot gendom dengan rompo itou.
30 Beërla caduanja tombo ſamma ſamma ſampei mouſſim iriſſan, daen pada waƈtou iris kita adda bri tau pada orang mengiris, bacompolacan jang rompo rompo itou daulou, daen icat bercas bercas derri itou, pada baccar-abis itou: hanja bacompal-acan jang gendom itou de dallam beta pounja godong.
31 Sepertihan laïn ſatou dia ſouda bilang padanja, cattanja, Radjat Surga adda ſeperti ſa bidjy ſaſavi, jang manuſia ſouda ambil daen ambor itou de dallam bendangnja:
32 Itoula pon adda bidjy jang kitſjil lebe derri bidjy laïn ſamoa: hanja calou ſouda tombo , tatcalla jaddi beſar lebe derri ſayor ſamoa: daen jaddi ſatou pohon bagitou agar bourong derri langit datang daen boat ſarong ſarongnja de dallam tſjabang tſjabangnja.
33 Sepertihan laïn ſatou dia catta padanja, cattanja. Jang Radjat ſurga adda ſeperti ſa compol tepong aſſam, jang ſatou parampouan ambil daen ſembounjy itou dallam tepong tiga gantang, ſampei ſamoanja ſouda beraſſam.
34 Samoanja ini Jeſu ſouda catta pada rayat tſjara ande ande: daen ſin ſepertihan dia tida catta padanja.
35 Agar jaddi poutous itou, jang Nabbi itou ſouda catta, cattanja, Ako adda bouca ako pounja moulut dengan ſepertihan: Ako adda callouwar acan itou jang ſouda tingal ſembounjy derri moulanja dounja.
36 Tatcalla Jeſu ſouda bri lepas pada ſegalla rayat, daen dia pegi de rouma. Macca mourit mountnja ſouda datang capada dia, cattanja, Bri tau pada bet’orang; artinja derri rompo rompo de bendang itou pounja ſepertihan.
37 Dia pon ſouda menjaout daen catta padanja, Orang itou jang ambor bidjy baic, itoula jang manuſia pounja Annac.
38 Daen jang bendang, itoula dounja ini: daen bidjy itou baic itoula annac annac derri Radjat Surga: daen jang rompo rompo itoula jang djahat itou pounja annac annac.
39 Jang ſatrou itou pon jang ſouda ambor itou, itoula Seitan djouga: daen mouſſim mengiris itoula jang dounja pounja ſoudahan: daen orang mengiris itoula Mellaïcat Mellaïcat djouga.
40 Bagimanna pon jang rompo rompo jaddi bacompol, daen jaddi angos dengan api, bagitou lagi adda jaddi pada ſoudahan derri dounja ini.
41 Jang manuſia pounja Annac itou adda ſouro Mellaïcat Mellaïcatnja, daen diorang adda bacompolacan ſegalla dhinckikanja derri dia pounja Radjat, daen orang jang boat nacallan pon lagi:
42 Daen diorang adda boang dianja de dallam fourno api: de ſanna adda menjaddi menangiſſan daen garetan ghigi.
43 Tatcalla orang adil adda bertſjaya ſamma matta hari, dedalam Bappanja pounja Radjat. Sjappa pon adda telinga pada dengar, beër-la dia dengar.
44 Combali Radjat Surga adda ſamma arta cayahan, jang ſouda ſembounjy dalam bendang, daen mannacalla ſatou orang manuſia ſouda bertamou itou, dia ſembounjy itou, daen tagal askyt beſar ſebab arta cayahan itou, dia ſouda pegi daen djouwal ſamoanja nang dia pounja, daen dia bli bendang itou djouga.
45 Combali Radjat Surga adda ſeperti ſatou ſoudagar jang tſjari moutiara moutiara bagous:
46 Sjappa, ſerta dia ſouda bertamou ſatou moutiara ſjappa pounja harga beſar, pegi daen djouwal ſamoanja nang dia pounja , daen dia bli itou djouga.
47 Combali jang Radjat ſurga adda ſamma ſatou poucat jang jaddi limpar de dallam Laout, daen jang ſouda bacompol acan ican ſegalla djenis:
48 Macca mannacalla ſouda jaddi pounou orang poucat hela itou ca darat, macca doudoc daen pylli ſamoanja jang baic daen ſimpan itou dallam pipa pipanja, hanja ſamoanja jang djahat diorang boang djouga.
49 Bagitou pon adda jaddi pada ſoudahan dounja: Mellaïcat Mellaïcat adda pegi de louwar, daen tſjerey orang djahat derri antara orang adil:
50 Daen diorang adda boang dianja djallam fourna api: de ſanna marata daen babounjyhan ghigi tida courang.
51 Jeſu pon catta padanja, Boucan djouw orang ſamoanja itou ſouda mengarti? Diorang catta padanja, ljaTuanko.
52 Dia pon catta padanja: Tagal itou ſa orang oraug pengarti ſourat jang alimboudi dallam Radjat Surga, diadda ſamma ſatou tuan de rouma, jang derri dia pounja redjycki callouwar-acan barrang barrang barou daen touwa.
53 Macca ſouda jaddi ſerta Jeſu ſouda poutous ſepertihan ſepertihan ini, dia ſouda poulang derri ſanna.
54 Macca ſerta dia ſouda datang de negri bappanja dia ſouda adjar diorang dallam diorang pounja Synagoga, bagitou agar diorang heraen, daen catta, Derri manna dia ſouda berole boudiman ini daen cawaſſa bagini?
55 Boucan ini toucan cayou itou pounja annac? daen boucan dia pounja ibou bernamma Maria, daen dia pounja ſoudara lacki lacki Jacobo daen Joſes, daen Simon daen Judas?
56 Daen dia pounja ſoudara parampouan boucan diorang ſamoa adda de antara bet'orang? Derri manna dia pon berole itou ſamoanja?
57 Daen diorang jaddi berdhincki tagal dia. Hanja Jeſu catta padanja, Tiadda barang tampat de manna ſatou Nabbi pounja hormat kidjil bagitou ſamma de Negri bappania daen de dallam roumanja.
58 Daen dia tida boat cawaſſa banjac de ſanna, carna diorang adda courang petſjaya.