Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula djadi, apabila manuſija2 itu memula´ij akan diperbanjakh di´atas muka tanah, dan anakh2 parampuwan ſudah dper´anakh bagi marika itu;
2 Maka depandanglah anakh2 laki2 Allah akan anakh2 parampuwan manuſija, bahuwa ejlokhlah adanja, dan de´ambilnjalah pada dirinja bini2 der pada ſegala jang telah depilehnja.
3 Maka bafermanlah Huwa: tijada akan berbntah Rohhku dengan manuſija ſalama2nja, ſedang lagi adanja daging: maka akan ada ſegala harinja ſaratus dan duwa puloh tahon.
4 Babarapa awrang pahalawan adalah di´atas bumi pada harij2 itu djuga, lagipawn komedijen dari pada jang sudahlah maſokh anakh2 laki2 Allah itu kapada anakh2 perampuwan manuſija, dan ſudahlah per´anakh ija bagi marika itu: ſegala inilah awrang perkaɧa itu, jang deri ſalamanja laki2 kenama´an adanja.
5 Maka delihatlah Huwa, bahuwa banjakhlah kadjahatan manuſija itu dibumi, dan ſaſawatu kaſangka´an ſegala kira2an hatinja ſamadjalah djahat pada tijap2 harij.
6 Maka berſasallah Huwa, bahuwa telah dekardjakannja manuſija itu dibumi: dan bersuſahlah ija datang kapada hatinja.
7 Mak bafermanlah Huwa: kalakh aku menghapuskan manuſija, djang ſudah kudjadikan itu, deri atas muka tanah, deri pada manuſija datang kapada binatang, datang kapda sulor2an, dan datang kapada burong2an dilangit: awleh karana berſasallah aku, bahuwa ſudah kukardjakan ſamowanja.
8 Tetapi Nohh mendapatlah peng´aſijn pada mata2 Huwa.
9 Inilah ſegala kadjadi´an Nohh: bahuwa Nohh ſawatu laki2 jang xadil tulus adanja antara ſegala awrang ſabangsanja: serta Allah berdjalan2lah Nohh djuga.
10 Maka per´anakhlah Nohh tiga anakh laki2, akan SJem, akan HHam, dan akan Jafet.
11 Bermula ſudahlah ruſakh bumi dihadapan hhadlret Allah: dan ſudahlah beríſij bumi dengan anjaja.
12 Maka depandanglah Allah akan bumi, dan bahuwa ſaſonggohnja ſudah ruſakhlah adanja: awleh karana telah ſudahlah deruſakhkan ſakalijen daging akan djalannja di´atas bumi itu.
13 Maka bafermanlah Allah kapada Nohh: bahuwa udjong sakalijen daging telah datang kahadapan hhadlretku, awleh akrana ſudah beríſij bumi dengan anjaja datang deri hadapan marika itu: dan kaahuwij awlehmu, bahuwa aku akan meruſakhkan marika itu ſerta dengan bumi.
14 Bowatlah awlehmu ſabowah Bahtara deri pada kajuw djawer; berpejtak2 akan kawberbowat Bahtara itu: dan kawpergala2kan dija itu, der dalam dan deri luwar dengan gala2.
15 Maka demikijen ini, jang angkaw akan meng´ardjakan dija itu: tiga ratus hasta pandjangnja Bahtara itu, lima puloh hata lejbarnja, dan tiga puloh hasta tingginja itu.
16 Sawatu natang angkaw akan meng´ardjakan pada Bahtara itu dan datang kapda ſahasta angkaw akan berlangkap dija deri atas, dan ſawatu pintu Bahtara itu pada fihakhnja angkaw akan buboh: dengan tingkat jang dibawah, jang kaduwa, dan jang katiga angkaw akan meng´ardjakan dija.
17 Karan akan aku ini, bahuwa ſaſanggohnja aku ada mendatangkan ſawatu ampuhan ajer ka´atas bumi, hendakh meruſaakhkan ſakalijen daging, jang dalamnja njawa kahidopan, deri bawah langit: ſakalijen jang di´atas bumi, itu akan putus njawa.
18 Tetapi aku akan mendirikan perdjandji´anku dengan angkaw: maka angkaw akan maſokh kadalam Bahtara itu, angkaw ini, dan anakh2mu laki2, dan lagi isterimu, dan bini2 ſegala anakhmu laki2 ſertamu.
19 Dan deri pada ſakalijen jang hidop, deri pada ſakalijen daging, duwa2 der pada ſakalijen itu angkaw akan maſokhkan kadalam Bahtara, akan menghidop ſertamu: djantan dan betina akan adanja.
20 Dan deri pada ſegala burong2an menurut bagejnja, dan deri pada ſegala binatang menurut bagejnja, dan deri pada ſakalijen sulor2an ditanah emenurut bagejnja: duwa2 deri pada ſakalijen itu akan maſokh kapadamu, ſopaja menghidup dija.
21 Maka angkaw ini, bawa awlehmu deri pada ſakalijen makanan jang dimakan, dan kompolkan itu kapadamu: maka djadi itu bagimud, dan bagi maſing2 itu akan makanan.
22 Adapawn bebowatlah Nohh: menurut ſakalijen itu, jang telah depaſanlah padanja awleh Allah, demikijenlah debowatnja.