Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula maka ’adalah ſakalijen ’awrang ’iſij bumi bunji bibir mulutnja ’itu ’aſa, dan kata2nja ’itu ’aſa.
2 Maka djadi tatkala ber´ankatlah marika ’itu pada ſabelah timor, bahuwa mendapat marika ’itu ſawatu lembah dalam tanah SJinxar, lalu dudokh marika ’itu disana.
3 Maka berkatalah ſaſa´awrang pada tamannja; marilah, bejar kamij kardjakan batu2, dan bakarkan ’itu bajik2: maka ’adalah bagi marika ’itu batu bakar ’itu ganti batu ſadija, dan galoh pawn ’adalah bagi marika ’itu ganti kapor maſakh.
4Lagi berkatalah marika ’itu; marilah, bejar kamij per´uſah bagi kamji ſabowah negerij, dan ſabowah tjandij dengan kamontjakhnja ’itu dilangit; dan bejar kamij meng´adakan bagi kamij ſawatu nam, ſopaja djangan kamij tertjerej berejlah ka´atas muka ſaberhana bumi.
5 Maka turonlah Huwa hendakh melihat ’akan negerij ’itu, dan ’akan tjadij ’itu, jang deper´uſahlah ’anakh2 laki2 manuſija ’itu.
6 Dan bafermanlah Huwa: lihat ’apalah ’umat ’aſa, dan bunji bibir mulut ’itu ’aſa bagi ſakalijen marika itu; ’adapawn ’inilah, jang demula´inja ’akan berbowat: ſakarang pawn ’alangkah ’akan terputus deri pada marika ’itu ſaſawatu jang telah bertjakap marika ’itu ’akan berbowat?
7 Marilah, bejar kita turon, dan katjokh desitu bunji bibir mulutnja: ſopaja djangan dengarlah ſaſa´awrang bunji bibir mulut tamannja.
8 Maka mentjerej berejkanlah Huwa ’akan marika ’itu deri sana ka´atas muka ſaberhana bumi; ſahingga maka berhentilah marika ’itu deri pada per´usah negerij ’itu.
9 ’Awleh demikijen ’itu maka depanggilnja ’akan namanja ’itu Babel; deri karana disitu djuga ſudahlah dekatjokh Huwa ’akan bunji bibir mulut ’awrang ’iſij ſaganap bumi, maka deri situ detjerei berejkanlah marika ’itu ’awleh Huwa ka´atas muka ſaluroh bumi.
10 Inilah ſegala per´anakan SJejm ’itu: ’adapawn SJejmlah ſa´awrang ſaratus tahon xumornja, tatkala per´anakhlah ’ija ’akan ’Arfak ſjad, duwa tahon komedijen deri pada ’ampuhan.
11 Maka hidoplah SJejm, komedijen deri pada ſudah peránakh ’ija ’akan ’Arfakſjad ’itu, lima ratus tahon: maka ’ija peránakhlah babarapa ’anakh laki2 dan anakh parampuwan.
12 Maka ’Arfakſjad hidoplah tiga puloh lima tahon, tatkala per´anakhlah ’ija ’akan SJelahh.
13 Maka hidoplah ’Arfakſjad, komedijen deri pada ſudah per´anakh ’ija ’akan SJelahh, ’ampat ratus dan tiga tahon: maka ’ija per´anakhlah babarapa ’anakh laki2 dan ’anakh parampuwan.
14 Maka SJelahh hidoplah tiga puloh tahon, tatkala per´anakhlah ’ija ’akan Xejber.
15 maka hidoplah SJelahh, komedijen deri pada ſudah per´anakh ’ija ’akan Xejber, ’ampat ratus dan tiga tahon: maka ’ija per´anakhlah babarapa ’anakh laki2 dan ’anakh parampuwan.
16 Maka hidoplah Xejber tiga puloh ’ampat tahon, tatkala per´anakhlah ’ija akan Peledj.
17 Maka hidoplah Xeijber, komedijen deri pada ſudah per´anakh ’ija ’akan Peledj, ’ampat ratus dan tiga puloh tahon: maka ’ija per´anakhlah babarapa ’anakh laki2 dan ’anakh parampuwan.
18 Maka hidoplah Peledj tiga puloh tahon, tatkala per´anakhlah ’ija ’akan Rexuw.
19 Maka hidoplah Peledj, komedijen deri pada ſudah per´anakh ’ija ’akan Rexuw, duwa ratus dan ſambilan tahon: maka ’ija per´anakhlah babarapa ’anak laki2 dan ’anakh parampuwan.
20 Maka hidoplah Rexuw tiga puloh duwa tahon, tatkala per´anakhlah ’ija ’akan Serudj.
21 Maka hidoplah Rexuw, komedijen deri pada ſudah per´anakh ’ija ’akan Serudj, duwa ratus dan tudjoh tahon: maka ’ija per´anakhlah babarapa ’anakh laki2 dan ’anakh parampuwan.
22 Maka hidoplah Serudj tiga puloh tahon, tatkala per´anakhlah ’ija ’akan Nahhawr.
23 Maka hidoplah Serudj, komedijen deri pada ſudah per´anakh ’ija ’akan Nahhawr, duwa ratus tahon: maka ’ija per´anakhlah babarapa ’anakh laki2 dan ’anakh parampuwan.
24 Maka hidoplah Nahhawr duwa puloh ſambilan tahon: tatkala per´anakhlah ’ija ’akan Terahh.
25 Maka hidoplah Nahhawr, komedijen deri pada ſudah per´anakh ’ija ’akan Terahh, ſaratus dan ſapuloh ſambilan tahon: maka ’ija per´anakhlah babarapa ’anakh laki2 dan ’anakh parampuwan.
26 Maka hidoplah Terahh tudjoh puloh tahon, tatkala per´anakhlah ’ija ’akan ’Abram, ’akan Nahhawr, dan ’akan Haran.
27 Bermula ’inilah ſegala per´anakan Terahh: ’adapawn Terahh ’itu per´anakhlah ’akan ’Abram, ’akan Nahhawr, dan ’akan Haran; lagi Haran ’itu per´anakhlah ’akan Lawth.
28 Maka matilah Haran dihadapan Terahh bapanja; dalam tanah kadjadijannja, dalam ’Ur Kasdim.
29 Maka meng´ambillah ’Abram dan Nahhawr bagi dirinja bini2: nama bini ’Abram ’itu Saraj; dan nama bini Nahhawr ’itu Milka, ’anakh parampuwan Haran, bapa Milka, dan bapa Jiska.
30 Maka ’adalah Saraj ’itu mandul; tijadalah padanja barang ’anakh.
31 Maka debawalah Terahh ’akan Lawth ’anakh Haran, tjutjunja ’itu, dan ’akan Saraj menantunja, bini ’Abram ’anakhnja ’itu: maka pergilah marika ’itu ſerta dengan dija kaluwar deri dalam ’Ur Kasdim, hedakh berdjalan katanah Kanxan, lalu datanglah marika ’itu ſampej kapada HHaran, dan dudokhlah marika ’itu disana.
32 Maka ’adalah ſegala harij Terahh ’itu duwa ratus dan lima tahon: dan matilah Terahh dalam HHaran.