Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula maka kalihatanlah kapadanja Huwa dalam kajuw2an djatij Mamrej ’itu: tatkala ’ija ’itu ’adalah dudokh pada pintu barong, ſedang baharu panaslah harij.
2 Maka ’ija pawn meng´ankatlah mata2nja, lalu ’ija lihat: dan bahuwa ſaſonggohnja tiga ’awrang laki2 ’adalah berdirij berhadapan dengan dija: dan demi delihatnja ’ija larij bertemuw dengan marika ’itu deri pada pintu barong ’itu, maka ’ija pawn tondokhlah dirinja kabumi.
3 Lalu ’ija ſombahlah: hej Tuhanku! djikalaw ſakarang bejta ſudah mendapat peng´aſijan pada mata2mu, djangan kiranja ’angkaw lalu lampoh deri hadapan hambamu:
4 Bajik dibawa ſakarang barang ſedikit ’ajer, dan baſoh ’awleh ſegala kamu kaki2mu, dan berſandarlah ’awleh ſegala kamau dibawah pohon kajuw ’itu.
5 Maka bejta hendakh membawa ſaſuwap rawtij, ſopaja kamu pertogohlah hati kamu; maka komedijen kamu bawleh pergi lalu, ſedang ’awleh karana ’itu kamu ſudah ſinggah kamarij kapada hamba kamu: maka berkatalah marika ’itu, bajik djuga bowatlah ’angkaw, bagimana ’angkaw ſudah kata2.
6 Maka berſegarahlah ’Ibrahim pergi kabarong kapada Sarah, dan katalah ’ija; berſegarahlah dirimu, tiga ſukatan tepong lumat ramaslh ’awlehmu, dan kardjalah barang djaradikh2.
7 Dan larilah ’Ibrahim kapada kawan sapij2, dan ’ambillah ’ija ſa´ejkor ’anakh sapij jang gumokh dan bajik, lalu berilah ’itu kapada budakh, jang berſegarahkan dirinja ’akan ſadijakan ’itu.
8 Telah ’itu maka ’ija bawa minjakh sapij, dan ’ajer suſuw, dan ’anakh sapij, jang telah desurohnja ſadijakan ’itu, lalu ’ija buboh ’itu kahadapan marika ’itu, maka ’ija ſendirij ’ada berdirij dekat marika ’itu dibawah pohon kajuw ’itu, ſedang makan marika ’itu.
9 Kalakijen maka katalah marika ’itu kapadanja: manatah Sarah ’isterimu? maka ’ijapawn kata: ’ada ’ija didalam barong.
10 Maka katalah ſa´awrang: ſabenarnjalah ’aku ’akan kombali kapadamu, ſakira2 dejwaſa kahidopan; dan bahuwa ſaſonggohnja ſawatu ’anakh laki2 ’akan ’ada pada Sarah ’isterimu: maka Sarah ’adalah dengar ’itu pada pintu barong; karana ’adalah ’itu dibalakng dija.
11 Bermula ’Ibrahim dan Sarah ’itulah ’awrang tuwah2 datang djawoh2 kapada harij2nja: dan bagi Sarah pawn telah ſudahlah putus tjara ſegala parampuwan.
12 Maka tertawalah Sarah didalam dirinja, katanja: komedijen deri pada ſudah tuwahku djadikah bagiku birahij, dan Tuwanku laki2 ’itu ſudah tuwah?
13 Bermula bafermanlah Huwa kapada ’Ibrahim: karana ’apa garangan Sarah ſudah tertawa, katanja: ’akukh ſonggoh2 ’akan ber´anakh, ſedang ’aku ’ini ſudah tuwah?
14 ’Adakah halat deri pada Huwa barang ſawatu perkata´an? pada maſa tertantu ’aku ’akan kombali kapdamu, ſakira2 dejwaſa kahidopan, maka pada Sarah djuga ’akan ’ada ſawatu ’anakh laki2.
15 Maka berſangkallah Sarah, ſombahnja: tijada bejta ſudah tertawa; karana ’ija ſudah takot:  tetapi berſabdalah ’ija; bukan, ſonggoh ’angkaw ſudah tertawa.
16 Tatkala ’itu maka bangonlah ſegala ’awrang laki2 ’itu pergi deri sana, dan manulihlah marika ’itu kaſabelah Sedawm: maka ’Ibrahim ’adalah berdjalan ſerta dengan marika ’itu ’akan menghentar dija.
17 Maka Huwa befermanlah: maſa ’ada ſembunjikan ’aku deri pada ’Ibrahim barang jang ’aku ’ini ’ada membowat?
18 Sednag ’Ibrahim ſonggoh2 nanti djadi ’akan chalikhah besar dan khowat, dan ſakalijen chalajikh dibumi ’akan ber´awleh berkat dengan dija?
19 Karana bahuwa ſudah kukenal dija, ſopaja ’ija ’akan berpasan pada ’anakh2nja, dan pada ſegala ’awrang ’iſij rumahnja komedijen deri pada dirinja, hendakh paliharakan marika ’itu djalan Huwa, ’akan membowat xadalet dan ’intsaf: ’awleh karana ſopaja dedatangkan Huwa ka´atas ’Ibrahim barang jang ſudah ’ija berſabda ’atasnja.
20 Bermula bafermanlah Huwa: ſedang peng´adu´an Sedawm dan Xamawra ’itu ſudah djadi banjakh, dan dawſa marika ’itu ſudah djadi barat ’amat,
21 Bajik ’aku turon ſakarang, dan ’aku lihat, kaluw2 ſeperti peng´adu´annja, jang ſudah datang kapadaku, marika ’itu berbowat kaputuſan; dan djikalaw tijada, bahuwa ’aku ’akan meng´atahuwij.
22 Tatkala ’itu ſegala ’awrang laki2 ’itu berpalinglah dirinja deri sana, dan berdjalanlah marika ’itu ka-Sedawm: tetapi ’Ibrahim lagi ’adalah beririj ſa´awrangnja kahadapan hhadlret Huwa.
23 Maka berdatanglah ’Ibrahim, dan ſombahlah ’ija: masakan lagi ’angkaw menghilangkan ’awrang xadil dengan ’awrang fasikh?
24 Kaluw2 garangan ’ada lima puloh ’awrang xadil didalam negerij ’itu: masakan lagi ’angkaw menghilangkan, dan tijada ’angkaw sajangkan tampat ’itu, ’awleh karana lima puloh ’awarang xadil jang didalamnja ’itu?
25 Palijaslah padamu deri pada hendakh berbowat ſeberti perkata´an ’ini, ’akan mematikan ’awrang xadil dengan ’awrang faſikh; ſahingga maka djadi ’awrang xadil ’itu ſeperti ’awrang faſikh: palijaslah padamu; bukanlah HHakim ſaganap bumi ’itu ’akan membowat ’intsaf?
26 Maka bafermanlah Huwa: djikalaw kudapat di Sedawm lima puloh ’awrang xadil didalam negerij, nistjaja kusajangkan ſaberhana tampata ’itu ’awleh karana marika ’itu.
27 Maka menjahutlah ’Ibrahim, lalu ſombohlah ’ija; bahuwa ſaſonggohnja ſakarang bejta ſudah bertjakap kata2 kapada Tuhanku, djikalaw ſakalipawn bejta ’ini duli dan habu djuga:
28 Kaluw2 grangan ’ada kurang pada lima puloh ’awrang xadil ’itu lima ’awrang, masakan ’angkaw meruſakhkan karana lima ’awrang ſaberhana negerij ’itu? maka bafermanlah ’ija: tijada ’aku ’akan meruſakhkan, djikalaw kudapat disana ’ampat puloh lima ’awrang.
29 Maka kombali lagi ’ija kata2 kapadanja, lalu ſombahlah; kaluw2 garangan kadapatanlah disana ’ampat puloh ’awrang: maka bafermanlah ’ija; tijada ’aku ’akan membowat ’awleh karana ’ampat puloh ’awrang.
30 Maka ſombahlah ’ija; djanganlah kiranja najik ’amarah bagi Tuhanku, maka bejta kalakh kata2; kaluw2 garangan kadapatanlah disana tiga puloh ’awrang: maka bafermanlah ’ija; tijada ’aku ’akan membowat, djikalaw kudapat disana tiga puloh ’awrang.
31 Maka ſombahlah ’ija; bahuwa ſaſonggohnja ſakarang bejta ſudah bertjakap kata2 kapada Tuhanku; kaluw2 garangan kadapatanlah disana duwa puloh ’awrang: maka bafermanlah ’ija; tijada ’aku ’akan meruſkhkan ’awleh karana duwa puloh ’awrang.
32 Maka ſombahlah ’ija: djanganlah kiranja najik ’amarah bagi Tuhanku, maka bajta kalakh kata2 sdaja ſakali ’ini; kaluw2 garangan kadapatanlah disana ſapuloh ’awrang: maka bafermanlah ’ija; tijada ’aku ’akan meruſakhkan ’awleh karana ſapuloh ’awrang.
33 Maka pergilah lalu Huwa, ſatelah ’ija ſudah habis berkata2 kapada ’Ibrahim: maka ’Ibrahim pawn pulanglah katampatnja.