Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula maka pula ’Ibrahim meng´ambillah ſawatu bini, jang namanja ’itu Khethura.
2 Maka ’ija pawn ber´anakhlah dengan dija Zimran, dan Jokhſan, dan Medan, dan Midjan, dan Jiſjbakh, dan SJuwahh.
3 Maka Jokhſjan pawn per´anakhlah SJeba, dan Bedan: maka ſegala ’anakh laki2 Dedan ’itu ’adalah ’Aſjurim, dan Lethuſjim, dan Le´umim.
4 Dan ſegala ’anakh laki2 Midjan ’itu Xejfa, dan Xejfer, dan HHanawk, dan ’Abidax, dan ’Eldaxa: ſakalijen ’ini ’anakh laki2 KHethura.
5 Maka deberij ’Ibrahimlah barang ſakalijen jang ’ada padanja ’itu ’akan Jitshhakh.
6 Tetapi ’akan ſegala ’anakh laki2 gondikh2 ’itu, jang ’adalah begi ’Ibrahim, telah deberij ’Ibrahimlah babarapa bingkis djuga: maka desurohnja marika ’itu pergi lalu deri pada siſij Jitshhakh ’anakhnja laki2 ’itu, ſedang ’ija lagi hidop, kaſabelah timor kapada tanah timor ’itu.
7 Bermula ’inilah harij2 deri pada ſegala tahon kahidopan ’Ibrahim, jang ’ija hidop ’itu; ſaratus tudjoh puloh dan lima tahon.
8 Maka ’Ibrahim pawn putuslah njawa, lalu matilah tatkala sangat putih ’ubannja, ſedang ’adanja ſa´awrang tuwah ſapowas2: dan ’ija pulanglah kapada ’atsalnja.
9 Maka Jitshhakh dan Jiſjmaxejl kaduwa ’anakhnja laki2 ’itu mengkhuburkanlah dija kadalam goha Mkpejla, kapada bendang Xefrawn, ’anakh laki2 TSawhhar ’awrang HHitij ’itu, jang ’ada pada hadapan Mamrej:
10 Bendang ’itu, jang ’Ibrahim telah ſudah bilij deri pada beij HHejt ’itu: kaſanalah ſudah terkhuburkanlah ’Ibrahim, dan Sarah ’isterinja ’itu.
11 Bermula djadi komedijen deri pada mawt ’Ibrahim, maka ’Allah memberkatij Jitshhakh ’anakhnja laki2 ’itu: maka dudokhlah Jitshhakh dekat parigij Lahhaj Raw´ij.
12 ’Adapawn ’inilah ſegala per´anakan Jiſjmaxejl, ’anakh laki2 ’Ibrahim, jang Hadjar parampuwan Mitsrij ſahaja Sarah ’itu telah ber´anakh bagi ’Ibrahim ’itu.
13 Dan ’inilah nama2 ſegala ’anakh laki2 Jiſjmaxejl, maſing2 pada nama2nja, menurut ſegala per´anakannja ’itu: ’anakh sulong Jiſjmaxejl ’itu Nebajawt, komedijen KHejdar, dan ’Adbe´ejl, dan Mibsam,
14 Dan Mismax, dan Duma, dan Maſa,
15 HHadar, dan Tejma, Jethur, Nafiſj, dan KHedma.
16 ’Inilah ’adanja ſegala ’anakh laki2 Jiſjmaxejl, dan ’inilah nama2 marika ’itu pada djadjahan2nja, dan pada kawta2nja: duwa belas Patih maſing2 pada bala2nja.
17 Dan ’inilah ſegala tahon kahidopan Jiſjmaxejl, ſaratus tiga puloh dan tudjoh tahon; maka ’ija putuslah njawa, lalu matilah, dan pulanglah kapada ’atſalnja.
18 Maka dudokhlah marika ’itu deri pada HHawila datang ka-SJur, jang dimuka Mitsir, tatkala kawmaſokh ka-´Aſjur: dimuka ſkalijen sudaranja laki2 ’ija ſudah berſanggarah.
19 ’Adapawn ’inilah ſegala per´anakan Jitshhakh, ’anakh laki2 ’Ibrahim ’itu: ’Ibrahim per´anakhlah Jitshhakh.
20 Maka ’adalah Jitshhakh ſa´awrang ’ampat puloh tahon xumornja, tatkala deſambotnja Ribkha, ’anakh parampuwan Betu´ejl, ’awrang ’Aramij ’itu, deri pada Padan ’Aram, sudara parampuwan Laban ’awrang ’Aramij ’itu, baginja ’akan ’isterij.
21 Maka JItshhakh memohonkanlah sangat kapada Huwa dihadap ’isterinja, ’awleh karana mandul ’adanja: maka deperkenankanlah Huwa ’akan pemohonnja, ſahingga maka djadilah bonting Ribkha ’isterinja ’itu.
22 Maka berſontoh2anlah ’anakh2 didalam purutnja; ſahingga maka katalah ’ija: djikalaw bagitu, karana ’apa bejta ’inilah bagini? maka ’ija pawn pergi menjidik kapada Huwa.
23 Maka bafermanlah Huwa padanja: barang duwa chalajikh ’itu dalam purutmu, dan barang duwa ’umat deri dalam ’iſij purutmu ’akan bertjerejkan dirinja; maka ſawatu ’umat ’akan ’ada terkaras deri pada ſawatu ’umat: kalakijen maka jang besar ’akan diperhamba kabawah jang kitjil.
24 Satelah ganaplah harij2nja ’akan ber´anakh, maka bahuwa ſaſonggohnja ’anakh laki2 kambar ’itu dalam purutnja.
25 Maka kaluwarlah jang pertama ’itu mejrah; dan ſaberhana tubohnja ſeperti ſelimot buluw2 djuga: maka ’awrang pawn ſebutalh namanja Xejsaw.
26 Maka komedijennja kaluwarlah sudaranja laki2, dan tangannja ’adalah memegang tumit Xejſaw; maka ’awrang pawn ſebutlah namanja Jaxkhub: ’adapawn Jitshhakh ’itulah ſa´awrang ’anam puloh tahon xumornja, tatkala ’ija per´anakh kaduwanja ’itu.
27 Maka djadilah besar kaduwa budakh ’itu; dan ’adalah Xejsaw ’itu ſa´awrang jang tahu pada perburuwan, ſa´awrang duſon djuga: hanja Jaxkhub ’itulah ſa´awrang tulus, jang berdudokh barong2.
28 Maka dekasehij Jitshhakhlah ’akan Xejſaw; ’awleh karana perburuwan ’itu ſedaplah pada mulutnja: tetapi Ribkha ’adalah meng´asehij ’akan Jaxkhub.
29 Maka detanakhlah Jaxkhub ſawatu tanakan: dan datanglah Xejſaw deri pada duſon, ſedang ’adanja lelah.
30 Maka katalah Xejſaw kapada Jaxkhub: bejar ’apalah ’aku ’ini ’irop deri pada jang mejrah, mejrah ’itu desini; karana ’aku ’inilah lelah: ’awleh ’itu maka ’awrang ſebut namanja ’Edawm.
31 Maka katalah Jaxkhub: djuwallah kalakh harini kaſulonganmu padaku.
32 Maka katalah Xejſaw: bahuwa ſaſopnggohnja ’aku ’ini ’ada paergi kamati2an, maka ’akan ’apa gunanja padaku kaſulongan?
33 Maka katalah Jaxkhub; ſompahlah padaku kalah harini: maka ſompahalah ’ija padanja, lalu djuwallah ’ija kaſulongannja pada Jaxkhub.
34 Maka Jaxkhub pawn berilah pada Xejſaw rawtij dan tanakan midjuw2, ſahingga maka ’ija ſudah makan dan minom; komedijennja ’ija ſudah bangon dan pergi: demikijen depermudahkanlah Xejſaw ’akan kaſulongan ’itu.