Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula Jaxkhub pawn pergilah turut djalannja: maka babarapa Mela´ikat ’Allah ſudah bertemuw dengan dija.
2 Maka katalah Jaxkhub, demi delihatnja marika ’itu, ’inilah tantara ’Allah: dan panggillah ’ija tampat ’itu djuga Mahhanajim.
3 Bermula surohlah Jaxkhub barang ’utuſan2 pergi dimukanja kapada Xejſaw sudranja laki2, katanah Sejxir, ſawatu beowa ’Edawm.
4 Maka berpaſanlah ’ija pada marika ’itu, ſambil ſabdanja: demikijen kamu ’akan kata kapada Tuwanku, kapada Xejſaw: bagitu ſombah Jaxkhub hambamu, patek ſudah berdudokh ſaperij ’awrang ’aſing dengan Laban, dan patek ſudah menanti ſampej ſakarang.
5 Dan ’ada padaku lembuw2, dan kalidej2, kawan kambing domba2, dan ſahaja2 laki2, dan ſahaja2 parampuwan: dan patek ſudah suroh memberita pada Tuwanku, ’akan mendapat peng´aſijan pada mata2mu.
6 Maka pulanglah ’utuſan2 ’itu kapada Jaxkhub, ſombahnja: kamij ſudah datang kapada sudaramu, kapada Xejſaw; maka lagi ’ija ’ada berdjalan, ’akan bertemuw dengan ’angkaw, dan ’ampat ratus laki2 ſertanja.
7 Tatkala ’itu maka takotlah Jaxkhub sangat, dan ’adalah pitjakh hati baginja: dan bahagikanlah ’ija khawm ’itu jang ’adalah ſertanja, dan kambing domba2, dan lembuw2, dan ’onta2 kapada duwa tantara.
8 Sebab ’ija katalah: djikalaw Xejſaw datang tampoh pada saleh ſawatu tantara, dan ſudah habis memarang dija; maka tantara jang tinggal ’itu ’akan berkaluputan.
9 Sudah ’itu maka ſombahalah Jaxkhub: hej ’Ilah nejnejku ’Ibrahim, dan ’Ilah bapaku Jitshhakh: hej Huwa, jang ſuda baferman kapada patek; kombalilah ’angkaw kapada tanahmu, dan kapada kulawargamu, maka ’aku ’akan bowat bajik ſamamu.
10 Patek ’ada terkitjil deri pada ſegala kabejikan ’ini, dan deri pada ſegala kaſatija´an ’ini, jang ’angkaw ſudah berlakukan sama hambamu: karana dengan tongkatku ’ini djuga patek ſudah menjabarangij Jardejn ’inilah, dan ſakaranglah patek ſudah djadi ’akan duwa tantara.
11 Bantonlah patek kiranja deri dalam tangan sudaraku, deri dalam tangan Xejſaw: karana takotlah patek ’ini deri padanja, kalu2 ’ija ’akan datang memarang patek, lagi ’ibuw ſerta dengan ’anakh2 laki2.
12 Bahuwa ’angkaw djuga ſudah baferman: ſonggoh2 ’aku ’akan bowat bajik ſamamu, dan djadikan benehmu ſeperti paſir dilawut, jang deri karana bajakhnja tijada kabilangan.
13 Bermula ’ija bermalamlah desitu pada malam ’itu djuga: dan ’ija ’ambillah deri pada jang datang pada tangannja ſawatu bingkis ’akan Xejſaw sudaranja:
14 Duwa ratus kambing betina dan duwa puloh kambing djantan: duwa ratus domba betina, dan duwa puloh domba djantan:
15 Tiga puloh ’onta jang menjusuwij ſerta dengan ’anakh2nja; ’ampat puloh sapij betina, dan ſapuloh sapij djantan; duwa puloh kalidej betina, dan ſapuloh kalidej muda.
16 Dan ’ija berilah ’itu pada tangan hamba2nja, ſakawan2 pada ſatampat: dan ’ija berſabda kapada hamba2nja, lintaslah ’awleh kamu kahadapan mukaku, dan berilah legah ’antara kawan.
17 Dan ’ija berpaſanlah pada jang pertama, ſambil ſabdanja: manakala Xejſaw sudaraku ’akan bertemuw dengan ’angkaw, dan bertanjakan ’angkaw, ſambil ’udjarnja: punja ſijapa ’angkaw ’inilkah? dan kamanakah ’angkaw hendakh berdjalan? dan punja ſijapa ſegala ’inikah dihadapan mukamu?
18 Maka kamu ’akan kata: ’ija ’itu ſawatu bingkis hambamu Jaxkhub, terkirim kapda Tuwanku, kapada Xejſaw; dan bahuwa ſaſonggohnja lagi ’ija ’itu dibalakang kamij.
19 Dan ’ija berpaſanlah lagi pada jang kaduwa, lagi pada jang katiga, lagi pada ſakalijen jang berdjalan meng´iring kawan2, ſambil ſabdanja: ſeperti kata ’ini ſegala kamu ’akan meng´atakan kapada Xejſaw, ’apabila kamu ’akan mendapat dija.
20 Dan kamu ’akan meng´atakan lagi: bahuwa ſaſonggohnja hambamu Jaxkhub dibalakang kamij; karana ſudah ’ija kata: ’aku hendakh perdamajkan mukanja dengan bingkis ’ini, jang pergi dimukaku; dan komdijennja ’aku ’akan melihat mukanja, mudah2an ’ija mawu tarima mukaku.
21 Bagitu lintaslah bingkis ’itu dimukanja: tetapi ’ija djuga bermalamlah pada malam ’itu djuga ſerta tantara.
22 Maka ’ija bangonlah pada malam ’itu djuga, dan ’ambillah bawa kaduwa ’isterinja, dan kaduwa ſahajanja parampuwan, dan ſabelas ’anakh2nja laki2, lalu menjabarangilah penjabarangan Jabwkh.
23 Dan ’ija ’ambillah marika ’itu, dan surohlah marika ’itu menjabarangij ſejrokan ’itu: lagi bowatlah ſegala ſaſawatu jang ’adalah padanja ’itu menjabarangij.
24 Tetapi tinggallah Jaxkhub ſa´awrangnja djuga: dan bagumollah ſa´awrang laki2 dengan dija ſampej buka fadjar.
25 Dan tatkala ’ija melihatlah, bahuwa tijadalah ’ija ſampat berlawan dengan dija, maka ’ija kenalah palipatan pahanja; ſahingga maka palipatan paha Jaxkhub ’itu tagalitjohlah, ſamantara ’ija bergumollah dengan dija.
26 Maka ’ija katalah: berilah ’aku pergi, karana ſudah buka fadjar: tetapi ’ija katalah; tijadalah ’aku berij ’angkaw pergi, melajinkan djika ’angkaw memberkatij ’aku.
27 Maka ’ija katalah padanja: ’apatah namamu? dan ’ija katalah; Jaxkhub.
28 Tatkala ’itu ’ija katalah; bukan Jaxkhub ’akan dikatakan lagi namamu, tetapi Jiſra´ejl: karana tjara hulubalang ſudah ’ada barang lakumu dengan ’Allah, dan dengan manuſija2, lagi ’angkaw ſudah ſampat berlawan.
29 Maka bertanjalah Jaxkhub, dan katalah; baritakanlah kiranja namamu: dan katalah ’ija; meng´apakah ’ini, jang ’angkaw bertanja ’akan namaku? maka ’ija ſudah memberkatij dija disitu.
30 Bermula panggillah Jaxkhub nama tampat ’itu Peni´ejl: karana ſudah kulihat ’Allah muka menudju muka, dan ſudah ’ada luput djiwaku.
31 Maka terbitlah baginja mataharij, ’apabila ’ija ſudah melintas pada Peni´ejl; dan ’adanjalah timpang pada pahanja.
32 ’Awleh karana ’itu tijada makan beij Jiſra´ejl xatſab kurukot, jang pada palipatan paha, ſampej kapada harij ’ini; ſebaba ’ija ſudah kena palipatan paha Jaxkhub pada xatſab kurukot.