Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula ’angkatlah Jaxkhub kaduwa matanja, dan lihatlah ’ija; dan bahuwa ſaſonggohnja Xejſaw ’adalah datang, dan ſertanja ’ampat ratus laki2: taktala ’itu maka ’ija ſabelahkanlah ſegala ’anakh ’itu dibawah Lej´a, dan dibawah Rahhejl, dan dibawah kaduwa ſahaja parampuwan.
2 Dan ’ija ’atorlah kaduwa ſahaja parampuwan dan ’anakh2nja laki2 dihulu: dan Lej´a dan ’anakh2nja laki2 komedijen; tetapi Rahhejl dan Juſof terkomedijen.
3 Maka ’ija ſendirij lalu lampohlah dimuka marika ’itu: dan ’ija tondokhlah dirinja kabumi tudjoh kali, ſahingga ’ija menghampir ſampej kapada sudaranja.
4 Tatkala ’itu larilah Xejſaw bertemuw dengan dija, dan memelokh dija, dan berdekaplah lejhernja, dan meng´utjopilah dija: maka bertangis2anlah kaduwanja.
5 Komedijen ’angkatlah ’ija mata2nja, dan lihatlah bini2 dan ’anakh2 laki2, dan katalah; ſijapakah ’awrang ’ini ſertamu? dan katalah ’ija; ’anakh2 jang ’Allah ſudah kaſeh pada hambamu.
6 Tatkala ’itu maka berdatanglah ſahaja2 parampuwan, ’ija ſendirij, dan ’anakh2nja, dan marika ’itu tondokhlah dirinja.
7 Dan berdatanglah lagi Lej´a, dan ’anakh2nja, dan marika ’itu tondokhlah dirinja: dan komedijen berdatanglah Joſof dan Rahhejl, dan kaduwanja tondokhlah dirinja.
8 Dan katalah ’ija; bowat ’apa bagimu ſegala tantara ’ini jang ſudah kubertemuw? maka katalah ’ija; ’akan mendapat peng´aſijan pada mata2 Tuwanku.
9 Tetapi katalah Xejſaw; ’ada padaku banjakh, hej sudaraku: bejarlah ’ada padamu barang jang punja kamu.
10 Tatkala ’itu katalah Jaxkhub; djanganlah kiranja! djikalaw ſakarang ’aku ſudah mendapat peng´aſijan pada mata2mu, maka tarima ’angkaw ’palah bingkisku deri pada tanganku: karana begitu ’aku ſudah lihat mukamu, ſaraſa lihat hhadlret ’Allah, dan ’angkaw ſudah berkenankan ’aku.
11 Tarimalah kiranja berkatku, jang telah terhentar padamu, ſedang ’Allah ſudah kaſeh ’itu padaku, dan ſedang ſamowa ’ada padaku: maka ’ija djuga ber´adjakh2an padanja, ſahingga ’ija tarimalah.
12 Bermula katalah ’ija; bajiklah kamij ber´angkat dan berdjalan: maka ’aku ’akan berdjalan berhadapan ’angkaw.
13 Tetapi katalah ’ija kapadanja; Tuwanku tahu, bahuwa ’anakh2 ’ini ’ada lemah lombot, dan bahuwa kambing domba2 dan sapij2 jang menjuſuwij ’itu ſertaku; djikalaw ’awrang meng’alaw dija dengan pukolnja sadja ſaharij lamanja, maka ſaganap kawan ’itu ’akan mati.
14 Hendakhlah kiranja Tuwanku melintas ſakali deri hadapan hambanja: maka patek ’akan ber´andjar2an perlahan2, menurut sipat kardja ’itu jang ’ada dimukau, dan menurut djadjakh ſegala ’anakh ’ini, ſahingga maka patek datang kapada Tuwanku ka-Sejxir.
15 Maka katalah Xejſaw; berilah ’aku tinggalkan ſakarang ſertamu barang ’awrang deri pada khawm ’ini, jang ſerta dengan ’aku: dan katalah ’ija; karana ’apa ’itu? bejarlah kiranja patek mendapat peng´aſijan pada mata2 Tuwanku.
16 Bagitu pulanglah Xejſaw pada harij ’itu djuga menurut djalannja ka-Sejxir.
17 Tetapi Jaxkhub ber´angkatlah pergi ka-Sukawt, dan per´uſahlah desitu ſabowah rumah ’akan dirinja: dan ’akan binatangnja ’ja kardjakanlah kandang2; ſebaba ’itu nama tampat ’itu deſebutnja Sukawt.
18 Maka datanglah Jaxkhub dengan ſadjahataranja ſampej kapada negerij SJikem, jang ditanah Kanxan; tatkala ’ija datang deri Padan ’Aram: maka bertantaralah ’ija berpandangan dengan negerij ’itu.
19 Telah ’itu maka bililah ’ija ſapanggal bendang, jang ’atasnja ’ija ſudahlah membentang taratakhnja, der pada tangan benij HHemawr bapa SJikem ’itu, dengan ſaratus keping pejrakh.
20 Dan mendirikanlah ’ija desitu ſabowah medzbehh: dan panggillah ’akan dija; ’Allah ’Ilah Jiſra´ejl.