Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula kaluwarlah Dina ’anakh parampuwan Lej´a ’itu, jang ’ija ſudah ber´anakh bagi Jaxkhub, hendakh melihat ’anakh2 parampuwan tanah ’itu.
2 ’Adapawn SJikem, ’anakh laki2 HHemawr ’awrang HHiwij Panghulu tanah ’itu, ſudah lihat dija: dan ’ja ’ambillah bawa dija, dan berbaringlah dengan dija, dan menggagahilah dija.
3 Dan djiwanja pawn lekatlah pada Dina, ’anakh parampuwan Jaxkhub ’itu; dan ’ija birahilah ’akan parampuwan muda ’itu, dan ’ja katalah budjokh2 hati parampuwan muda ’itu.
4 Lagipawn SJikem katalah kapada HHemawr bapanja, ’udjarnja: ’ambillah bagiku ’anakh parampuwan ’ini ’akan ’isterij.
5 Tatkala Jaxkhub dengarlah, bahuwa ’ija ſudahlah mentjamarkan Dina ’anakhnja parampuwan, ſedang ’anakh2nja laki2 ’adalah ſerta dengan binatangnja dipadang: maka dijamlah Jaxkhub, ſampej datang marika ’itu.
6 Dan kaluwarlah HHemawr bapa SJikem kapada Jaxkhub, ’akan berkata2 dengan dija.
7 Dan datanglah ’anakh2 laki2 Jaxkhub ’itu deri pada padang, demi dedengarnja ’itu, dan bersuſahlah hati ſegala laki2 ’itu, dan hangatlah baginja ’amarah sangat deri karana telah ſudah dekardjakannja kababalan dalam Jiſra´ejl, pada berbaring dengan ’anakh parampuwan Jaxkhub; barang jang tijadalah patut ’akan dekardjakan demikijen.
8 Satelah ’itu maka berkata2lah HHemawr dengan marika ’itu, ’udjarnja: SJikem ’anakhku laki2 ’itu ’ingin djiwanja pada ’anakhmu parampuwan; berilah kiranja dija ’akan ’isterij padanja.
9 Dan hendakhlah kamu berkawin2an dengan kamij, berilah ’anakh2 parampuwan kamu pada kamij, dan ’ambillah ’anakh2 parampuwan kamij pada kamu.
10 Dan hendakhlah kamu dijam ſerta kamij: dan tanah ’ni ’akan ’ada dimuka kamu; dudokhlah, dan bernijagalah disana, dan ’ambillah kapunja´an dalamnja.
11 Lagipawn berkata2lah SJikem kapada bapa parampuwan ’itu, dan kapada sudara2nja: bejarlah ’aku mendapat peng´aſijan pada mata2 kamu: dan barang ſaſawatu, jang kamu ’akan katakan padaku, ’itu hendakh ’aku memberij.
12 Perbanjakhkan ’awleh kamu ’atasku ’amat ’iſij kawin, dan pemberij ’itu, maka ’aku ’akan memberij ſeperti kamu ’akan katakan padaku, dan berilah djuga padaku parampuwan muda ’itu ’akan ’isterij.
13 Tatkala ’itu maka sahutlah ’anakh2 laki2 Jaxkhub pada SJikem, dan pada HHemawr bapanja dengan bohong, dan katalah ’ija demikijen ’itu: (’awleh karana ’ija telah ſudah mentjamarkan Dina sudaranja parampuwan ’itu.)
14 Dan katalah marika ’itu kapadanja; tijadalah kamij ſampat berbowat perkata´an ’ini, ’akan memberij sudara parampuwan kamij kapada ſa´awrang laki2, jang padanja kulop: karana katjela´an ’ija ’itu bagi kamij.
15 Tetapi pada perkara ’ini kamij ’akan sudij pada kamu, djikalaw kamu djadi ſeperti kamij, ſopaja terchatankan ’antara kamu tijap2 laki2:
16 Maka kamij kalakh memberij ’anakh2 parampuwan kamij pada kamu, dan ’anakh2 parampuwan kamu kalakh kamij ’ambil bagi kamij, dan kamij hendakh dudokh ſerta kamu, dan kamij pawn djadi ’akan saleh ſawatu khawm.
17 Hanja djikalaw tijada kamu mawu dengar kapada kamij, ’akan terchatankan; maka kamij djuga nanti meng´ambil ’anakh parampuwan kamij, dan kamij ’akan berdjalan pergi.
18 Bermula ſegala perkata´an marika ’itu ’adalah bajik pada mata2 HHemawr, dan pada mata2 SJikem ’anakh laki2 HHemawr ’itu.
19 Maka laki2 muda ’tu tijadalah bertanggoh meng´ardjakan perkata´an ’ini, karana ’ija ſuakalah pada ’anakh parampuwan Jaxkhub: dan ’adanjalah termulija deri pada ’awrang ’iſij rumah bapanja.
20 Maka datanglah HHemawr, dan SJikem ’anakhnja laki2 ’itu kapada pintu negerinja; dan berkatalah keduwanja kapada ’awrang laki2 negerinja, ’udjarnja:
21 Segala laki2 ’ini ’awrang berdamej ’adanja ſerta kamij, maka bejarlah ’ija dudokh ditanah ’ini, dan bejarlah ’ija bernijaga dalamnja, karana tanah ’ini (ſoſonggohnja lejbar ſelang2nja) dihadapan marika ’itu: ’anakh2nja parampuwan kamij hendakh meng´ambil bagi kamij ’akan ’isterij2, dan ’anakh2 parampuwan kamij lagi kamij hendakh memberij pada marika ’itu.
22 Tetapi pada perkara ’ini ſegala laki2 ’ini ’akan sudij pada kamij, hendakh dudokh ſerta kamij, ſopaja djadi ’akan saleh ſawatu khawm: tatkala terchatankan ’antara kamij tijap2 laki2, ſeperti marika ’itu ſudah terchatankan.
23 Binatangnja kitjil, ſerta kapunja´annja, dan ſegala binatngnja besar, bukankah kamij punja ſamowanja? sadja bejarlah kamij sudij pada marika ’itu, dan ’ija ’akan dudokh ſerta kamij.
24 Maka dengarnjalah kapada HHemawr, dan kapada SJikem ’anakhnja laki2 ’itu, ’ija ’itu ſegala ’awrang jang kaluwar deri pada pintu negerinja: dan terchatankanlah marika ’itu, ’ija ’itu tijap2 laki2, ſegala ’awrang jang kaluwar deri pada pintu negerinja.
25 Maka djadilah pada harij jang katiga, tatkala ’adalah marika ’itu raſa sakit, bahuwa ’ambillah kaduwa ’anakh laki2 Jaxkhub, SJimxawn dan Lejwij, sudara Dina ’itu, maſing2 ſa´awrang pedangnja, dan datanglah ’ja menjarang negerij dengan gambiranja, lalu membunohlah ’ija tijap2 laki2.
26 Lagi HHemawr, dan SJikem ’anakhnja laki2 ’itu debunohnjalah dengan mata pedang: dan de´ambilnjalah bawa Dina deri dalam rumah SJikem ’itu, kalakijen maka kluwarlah marika ’itu pulang.
27 Segala ’anakh laki2 Jaxkhub datanglah menjarang ſegala ’awrang jang terjutjokh ’itu, dan merabutlah ’iſij negerij ’itu: deri karana marika ’itu ſudahalh mentjamarkan sudaranja parampuwan.
28 Segala kambing dombanja, dan ſegala laembunja, dan ſegala kalidejnja, dan barang jang ’adalah dalam negerij, dan barang jang ’adalah dibendang de´ambilnjalah.
29 Dan ſamowa hartanja, dan ſamowa ka´anakhnja, dan ſegala bininja detawannjalah, dan derabutnjalah, dan barang ſaſawatu jang dalam rumah ’adanja.
30 Tatkala ’itu katalah Jaxkhub kapada SJimxawn, dan kapada Lejwij; kamu ſudah mengharuw birukan ’aku, dengan djadikan ’aku buſokh di´antara ’awrang jang meng´adijamij tanah ’ni, di´antara ’awrang Kanxanij, dan di´antara ’awrang Ferizij: dan kita ’ini ’awrang ſedikit djuga bilangannja; lamawn marika ’itu menghimponkan dirinja lawan kita, maka ’ija ’akan memarang kita, ſahingga ’aku hilang, ’aku ’ini, dan rumahku.
31 Maka katalah marika ’itu; masakan ſeperti ſawatu ſondal dekardjakannja sudara parampuwan kamij?