Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula djadilah komedijen deri pada ſegala perkara ’ini, bahuwa pendjawat minoman Sulthan Mitsir, dan pendjawat tanakan ’itu berdawsalah pada Tuwannja, pada Sulthan Mitsir.
2 Sahingga maka morkalah Firxawn ’atas kaduwa pagawejnja; ’atas Panghulu ſegala pendjawat minoman, dan ’atas Panghulu ſegala pendjawat tanakan.
3 Dan ſarahkanlah ’ija marika ’itu pada kurongan rumah Panghulu ſegala ’Abantara, kapada gadong pandjara: tampat dimana Juſof ’adalah terbulongguw.
4 Maka Panghulu ſegala ’Abantara menjambatlah Juſof dengan marika itu, dan ’ija melajanilah padanja: maka ’adalah marika ’itu babarpa harij pada kurongan ’itu.
5 ’Adapawn bermimpij2anlah kaduwanja, maſing2 ſa´awrang mimpi´annja, pada ſawatu djuga malam, maſing2 ſa´awrang menurut peng´artijan mimpi´annja: pendjawat minoman, dan pandjawat tanakan, jang ’adalah pada Sulthan Mitsir, jang terbulongguw dalam gadong pandjara ’itu.
6 Maka Juſof datanglah kapada marika ’itu pada pagi harij, dan ’ija memandanglah ’ijda; maka bahuwa ſaſonggohnja ’adalah ’ija berkadjutan.
7 Tatkala ’itu ’ija beranjalah kaduwa pagawej Firxawn jang ſertanja ’itu dalam kurongan rumah Tuwannja, ’udjarnja: meng´apa muka kaduwa kamu harini djahat pandangnja?
8 Maka marika ’itu katalah kapadanja; barang mimpi´an kamij ſudah bermimpij, dan ſa´awrang jang meng´artikan dija ’itu tijada ’ada: maka Juſof katalah kapadanja; bukankah ſegala peng´arti´an ’itu punja ’Allah? bilanglah kiranja padaku.
9 Tatkala ’itu panghulu ſegala pendjawat minoman ’itu bilanglah mimpi´annja pada Juſof, dan katalah padanja: dalam mimpi´anku bahuwa ſaſonggohnja ’adalah ſabatang pohon ’angawr dimukaku;
10 Dan pada pohon ’angawr ’itu tiga tjabang: dan ’ija ’itu ſeperti bertunas najiklah bunganja, tindan2nja ſudah maſokhkan bowah2 ’angawr.
11 Dan tjawan Firxawn ’itu ditangaku, dan ’aku ’ambillah bowah2 ’angawr ’itu, dan parahkanlah dija kadalam tjawan Firxawn, dan ’aku bubohlah tjawan ’itu ka´atas tapakh tangan Firxawn.
12 Tatkala ’itu katalah Juſof padanja: ’inilah peng´arti´annja; tiga tjabang ’itu tiga harij ’adanja.
13 Bulom lepas tiga harij Firxawn lagi meng´angkat kapalamu, dan kombalikan dikaw kapada djawatanmu, dan ’angkaw pawn ’akan memberij tjawan Firxawn pada tangannja ſaperij dihulu, mana ’adalah ’angkaw pendjawat minomannja.
14 Tetapi kenanglah ’awlehmu ’akan daku sama ſendirimu, manakala ’akan ’ada ’ontong bajik padamu, dan bowatlah kiranja kabidjikan ſamaku, dan ſampejkanlah ſebutanku kapada Firxawn, dan tulonglah ’aku kaluwar deri dalam gadong ’ini.
15 Karana tjara ’awrang pentjurij ’aku ſudah tertjurij deri dalam tanah ’awrang2 Xibranij: dan lagi desini tijada kubowat barang ſawatu, jang karananja patut ’awrang kurong ’aku dilubang ’ini.
16 Tatkala Panghulu ſegala pendjawat tanakan melihatlah, bahuwa ’ija ſudah memberij peng´arti´an jang bajik; maka ’ija katalah pada Juſof: lagi ’aku ’ini ’adalah dalam mimpi´anku, dan bahuwa ſaſonggohnja tiga karandjang djala2 ’itulah di´atas kapalaku;
17 Dan dalam karandjang jang tertinggij ’adalah deri pada ſegala bagej makanan Firxawn, perbowatan penanakh ’itu, dan burong2an ’adalah makan dija ’itu deri dalam karandjang deri ’atas kapalaku.
18 Tatkala ’itu sahutlah Juſof, dan katalah: ’inilah peng´arti´annja; tiga karandjang ’itt tiga harij ’adanja;
19 Bulom lepas tiga harij Firxawn lagi meng´angkat kapalamu deri ’atasmu dan menggantong ’angkaw pada ſabtang kajuw, dan burong2an makan dagingmu deri ’agasmu.
20 Maka djadilah pada harij jang katiga, harij mawlid Firxawn ’itu, bahuwa dekardjakannjalah ſawatu perdjamuwan pada ſegala pagawej2nja: dan de´angkatkannjalah kapala Panghulu ſegala pendjawat minoman, dan kapala Panghulu ſegla pendjawat tanakan ’itu ditengah2 ſegala pagawj2nja.
21 Dan dekombalikannjalah Panghulu ſegala pendjawat minoman kapada djawatannja menuwang minoman ’itu; ſahingga ’ija memberilah tjawan buboh ’itu ’atas tapakh tangan Firxawn.
22 Tetapi Panghulu ſegala pendjawat tanakan degantongkannjalah: ſeperti Juſof telah ſudah meng´artikan pada marika ’itu.
23 Hanja tijada terkenanglah Panghulu ſegala pendjawat minoman ’akan Juſof, karana ’ija lupalah ’akan dija.