Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula berpaſalah ija pada ’awrang jang memegang parentah rumahnja, ſabdanja: punohkanlah karong2 ſegala laki2 ’ini dengan makanan, ſakira2 marika ’itu ber´awleh ’angkat, dan bubohlah pejrakh maſing2 ſa´awrang dimulut karongnja:
2 Dan pijalaku, jaxnij pijala pejrakh ’itu, ’angkaw ’akan buboh dimulut karong ’arang jang termuda ’itu, dan pejrakh harga gendomnja: maka ’ija pawn bowatlah menurut ſabda Juſof, jang telah ſudah dekatakannja ’itu.
3 Pada dinharij tatkala baharuw kaſijanganlah, maka deberikannjalah ſegala laki2 ’itu pergi, marika ’itu, dan kalidej2nja.
4 Marika ’itu ſudah kaluwar deri dalam negerij, tijadalah dedjawohkannja dirinja, manakala Juſof berſabdalah pada ’awrang jang memegang parentah rumahnja ’itu; bangonlah, meng´uſirlah kabalakang ſegala laki2 ’itu: dan ’apabila ’angkaw ſudah mendapat dija, maka ’angkaw ’akan kata2 kapada marika ’itu; meng´apa kamu ſudah membalas djahat ganti bajik?‘
5 Bukankah ’inilah jang Tuwanku minom deri padanja? dan ’ija djuga ’akan ber´ingat2an dengan dija ’itu? ſadjahat2 djuga ’ada kardjamu, barang jang ſudah kawbowat ’itu.
6 Maka ’ija pawn mendapatlah marika ’itu; dan katakanlah kapadanja ſegala kata2 ’itu djuga.
7 Maka katalah marika ’itu padanja; karana ’apa Tuwanku katakan ſeperti kata2 jang demikijen ’itu? palijaslah bagi hamba2mu deri pada berbowat menurut perkara ’ini.
8 Bahuwa ſaſonggohnja pejrakh, jang kamij ſudah mendapat dimulut karong2 kamij, ſudah kamij meng´ombalikan kapadamu deri dalam tanah Kanxan: maka butapa garangan kamij ’akan mentjurij deri dalam rumah Tuwanmu pejrakh ’ataw ’amas?
9 Jang kadapatanlah ’itu ſertanja deri pada hamba2mu, bejarlah ’ija mati: dan lagi kamij ’ini ’akan ’ada bagi Tuwanku ’akan ſahaja2.
10 Maka katalah ’ija; behkan ſakarang, ſeperti kata2mu, demikijen djuga ’akan djadi: jang kadapatanlah ’itu ſertanja ’ija ’akan ’ada ſahaja bagiku, hanja kamu ’ini ’akan ’ada sutjij deri pada salah.
11 Maka berſegaralah marika ’itu, dan turonkanlah maſing2 ſa´awrang karongnja kabumi, dan bukalah maſing2 ſa´awrang karongnja.
12 Maka sidiklah ’ija, memula´ij deri pada jang tuwah, dan memutus dengan jang muda: maka kadapatanlah pijala ’itu dalam karong Benjamin.
13 Tatkala ’itu sujakhlah marika ’itu pakajin2nja: dan mowatlah maſing2 ſa´awrang karongnja ka´atas kalidejnja, dan pulanglah marika ’itu kanegerij.
14 Maka datanglah Jehuda dan sudarana2nja maſokh karumah Juſof, dan ’adalah ’ija lagi disana: maka terſongkorlah marika ’itu kabumi dihadapan mukanja.
15 Maka ſabdalah Juſof kapada marika ’itu; ’apakah kardja ’ini, jang ſudah kawkardjakan ’itu? tijadakah kawkatahuwij, bahuwa laki2 jang ſeperti ’aku ’akan ber´ingat2an?
16 Tatkala ’itu ſombahlah Jehuda; ’apakah kamij ’akan kata pada Tuwanku? ’apakah kamij ’akan tutor? dan butapakah kamij meng´xadilkan dirij kamij? ’Allah ſudah mendapat kaſalahan hamba2mu; bahua ſaſonggohnja kamij ’ada ſahaja2 pada Tuwanku, baijk kamij ’ini, baijk ’ija, jang ſudah kadapatan pijala ’itu pada tangannja.
17 Hanja ſabdalah ’ija; palijaslah padaku deri pada berbowat demikijen ’ini: laki2 jang ſudah kadapatan pijala ’itu pada tangannja, ’ija djuga ’akan ’ada ſahaja padaku; maka kamu ’ini mudikhlah djuga dengan damej kapada bapamu.
18 Tatkala ’itu menghampirlah Jehuda kapadanja, dan ſombahlah; ’ah tuwanku! berilah kiranja hambamu meng´atakan ſapatah kata pada telinga2 Tuwanku, dan djangan hangatlah ’amarahmu pada hambamu; karana ’angkawlah djuga penaka Firxawn.
19 Tuwanku bertanjalah pada hamba2nja, ſadanja; ’adakah bagi kamu bapa, ’ataw sudara laki2?
20 Maka ſombahlah kamij kapada Tuwanku; ’ada bagi kamij bapa ſa´awrang tuwah, dan budakh katuwahan ſa´awrang muda: jang kakaknja laki2 ſudah mati, dan ’ija djuga ſa´awrangnja ſudah tinggal deri pada ’ibunja, dan bapanja meng´asehij dija.
21 Tatkala ’itu berſabdalah ’angkaw kapada hamba2mu; bawalah dija hilir kapadaku, ſopaja kupaling mataku padanja:
22 Maka ſombahlah kamij kapada Tuwanku; tijadalah ’awrang muda ’itu meninggalkan bapanja: lamawn ’ia meninggalkan bapanja, nistjaja ’ija ’akan mati.
23 Tatkala ’itu ſabdalah ’angkaw kapada hamba2mu; djikalaw sudaramu jang termuda tijada datang hilir ſerta dengan kamu, maka tijada kamu ’akan memandang pula mukaku.
24 Maka djadilah, ’apabila kamij ſudahlah mudikh kapada hambamu bapaku ’itu, bahua kamij memberitalah kata2 Tuwanku ’itu:
25 Dan bahuwa bapa kamij katalah; pulanglah kamu, bililah bagi kamij ſidikit makanan:
26 Maka kamij ſudah kata; tijadalah akmij ’akan bawleh pergi hilir: djikalaw ’ada sudara kamij jang termuda ſerta dengan kamij, maka kamij ’akan pergi hilir; karana kamij tijada ’akan bawleh memandang muka laki2 ’itu, djikalaw sudara kamij jang termuda ’ini tijada ’ada ſerta dengan kamij.
27 Tatkala ’itu katalah hambamu, bapaku kapada kamij; kamu ’ini tahu, bahuwa ’isterku ſudah ber´anakh bagiku duwa ’anakh laki2:
28 Maka jang ſa´awrang ſudah kaluwar deri padaku, dan ſudah kukata; ſamadjalah ’ija ſudah tertjarikh2: dan ſudah tijada kulihat dija ſampej ſakarang ’ini:
29 DJikalaw kamu lagi ’akan meng´ambil dija ’ini deri pada hadapanku, dan berlaku padanja baang kabinasa´an: ſanistjaja kamu ’akan turonkan ’ubanku dengan kaſukaran kadalam khubur.
30 Sakarang pawn, tatkala patek datang kapada hambamu bapaku, dan ’awrang muda tijada ’ada ſerta dengan kamij, (ſedang djiwanja ’ini ’ada terhubong dengan djiwanja ’itu)
31 Maka kalakh djadi, tatkala delihatnja bahuwa tijadalah ’awrang muda ’itu, bahuwa ’ija ’akan mati: dan hamba2mu ’akan turonkan ’uban hambamu bapa kamij dengan kaduka´an kadalam khubur.
32 Karana hambamu ſudah meng´akawij ’awrang muda ’ini sama bapanja, katanja: djikalaw tijadalah kudatangkan dija pula kapadamu, nistjaja ’aku ’akan berdawſa pada bapaku pada tijap2 harij
33 Bajiklah ſakarang bejar tinggal kiranja hambamu ganti ’awrang muda ’ini ſahaja pada Tuwanku:
34 Karana ſabagimana patek ’akan mudikh kapada bapaku, djikalaw ’awrang muda tijada ’adalah ſertaku? ſopaja djangan patek melihat kaſukaran, jang ’akan mendapat bapaku.