Select your language

Genesis

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Mannacalla pon Abram adda touwa ſambilang poulou ſambilang tauon, Alla Thalla ſouda caliatan pada Abram, daan catta padania: Akou adda Deos nāg cabeſaran bedjallan adapan akou pounja mouca, daan jadi adil.
2 Lagi akou mau tarou akou pounja cawoul de tenga akou daan de tenga pacanira, lagi akou mau bri agar pacanira pounja aſſal jadi banja ſacali cali.
3 Tagal itou Abram ſouda 1 djatou atas moucanja lagi Deos catta catta dengan dia cattanja:
4 Akou djandi liatla; akou bacauwoul dengan pacanira, lagi pacanira adda djadi bappa deri orang banja.
5 Lagi pacanira pounja namma tida meſter lagi jadi bernamma Abram, hanja nammamou adda jadi Abraham, carna akou ſouda bri agar djouw jadi bappa deri orang orang banja.
6 Lagi akou mau bri agar deri djouw jadi orang banjja ſacali cali, lagi deri djouw meſter jadi orang orang, lagi radja radja adda calouwar deri djouw.
7 Lagi akou mau bacauwoul dengan pacanira, lagi dengan pacanira pounja aſſal 2 de blackan pacanira, de dalam dia orang pounja poupou poupou, agar itou jadi cauwoul tercakal; begitou agar akou adda pacanira pounja Deos, daan aſſalmou pounja de blackan pacnira.
8 Lagi akou mau bri pada pacanira, lagi pada pacanira pounja aſſal de blackan pacanira, tanna itou, de manna pacanira  doudoc ſeperti orang horgay, ſegalla tanna Canaan 3 agar itou jadi pacanira orang pounja ſampei ſa oumor, lagi akou mau adda dia orang pounja Deos.
9 Deos lagi ſouda  catta pada Abraham: pacanira pon meſter 4 tourout akou pounja cauwoul, pacanira dengan, pacanira pounja aſſal de blackan pacanira, de dalam dia orang pounja poupou poupou.
10 Inila adda akou pounja cauwoul, nang pacanira orang meſter tarou de tenga akou daan de tenga pacanira, daan de tenga aſſalmou de blackan pacanira, agar ſegalla orang lacki lacki de tanga djouw orang jadi ſounot.
11 Lagi pacanira orãg meſter ſounot coulopmou pounja daging, lagi itou adda jadi pada tanda der cauwoul, de tenga akou daan de tenga pacanira orang.
12 Annac lacki lacki pon deri delappan hari meſter jadi berſounot, de tenga pacanira orang, ſegalla orang lelacki de dalam aſſal aſſalmou nang ſjappa jadi de dalam roumamou, dengan orang nang jadi bli dengan pera, der ſegalla orang horgay, nang tiadda deri pacanira pounja 5 bidji.
13 Nang ſjappa jadi de dalam roumamou, dengan orang nang pacanira orang bli dengan pacanira orang pounja pera, dia orang ſoungo soũgo meſter jadi ſounot, lagi akou pounja cauwoul meſter adda de dalam pacanira orang pounja daging, pada cauwoul ſa oumor.
14 Lagi ſa orang orang nang lacki lacki djouga, nang adda coulop, ſjappa pounja coulop pounja daging tida jadi ſounot djiuwa itou meſter jadi rouſſa deri dia pounja aſſal, dia ſouda petſja akou pounja cauwoul.
15 Lebe deri itou Deos lagi ſouda catta pada Abraham: jangan ſebout binimou Sarai pounja namma Sarai, hanja dia pounja namma adda jadi Sarah.
16 Carna Akou mau palihara dia daan caſſie lagi pada pacanira ſotou annac lacki lacki, deri dia, ija akou mau palihara dia begitou, agar dia jadi orang orang banja, Radja Radja atas orang banja adda jadi deri dia.
17 Tagal itou Abraham ſouda djatou atas moucanja, aan tatauwa, daan dia catta de dalam hatinja: begimanna, adda jadi annac deri orang nang adda touwa ſa rattous tauon, lagi Sara nang adda touwa ſambilang polou tauon adda berannac?
18 Lai Abraham catta pada Alla: O djicalou Iſmaël boel idop adapan moucamou!
19 Lagi Deos catta: ſoungo ſoungo bini mou Sara dia adda berannac ſatou annac lacki lacki pada pacanira, lagi pacanira meſter bernāma dia pounja namma Iſaac, lagi akou mau bacauwoul dengan dia, agar jadi cauwoul terkakal pada dia pounja aſſal de blackan dia.
20 Deri Iſmaël akou lagi ſouda dengar pada djouw, liatla; akou ſouda palihara dia, lagi akou mau bri annac banja pada dia, daan aſſal banja ſacali cali, doua blas oulou balang adda jadi deri dia, lagi akou mau bri agar deri dia jadi orang orang banja.
21 Hanja akou mau baicki akou pounja cauwoul dengan Iſaac, nang ſjappa Sara adda berannac pada pacanira, pada tauon lain. gnap pada wactou ini djouga.
22 Lagi dia ſouda poutos dia pounja bacattahan dengan dia, lagi Deos ſouda naic ca atas deri Abraham.
23 Pada waƈtou itou Abraham ſouda ambil dia pounja annac lacki lacki Iſmaël, dengan orang ſamoa nang ſouda djadi de dalam dia pounja rouma, dengan orang ſamoa nang dia ſouda bli dengan dia pounja pera, orang ſamoa nang adda lacki lacki djouga, de tenga orang deri Abraham pounja rouma, lagi dia ſounot daging deri dia orang pounja coulop, pada hari itou djouga, begitou ſeperti Deos ſouda catta dengan dia.
24 Lagi braham adda touwa ſambilang poulou ſambilang tauon, mannacalla coulopnja pounja daging djadi ſounot pada dia.
25 Lagi Iſmaël dia pounja annac lelacki ſouda touwa tiga blas tauon, mannacalla coulopnja pounja daging djadi ſounot pada dia.
26 Betul pada hari itou djouga Abraham ſouda djadi ſounot, dengan dia pounja annac lelacki Iſmaël.
27 Lagi dia pounja orang lelacki de rouma ſamoa, nang ſouda djadi de rouma, lagi nang ſouda djadi bli dengan pera der orang horgai, dia orang ſouda djadi ſounot ſamma dia.